Arbetsskada och personskadeförsäkring

Rutiner vid arbetsskada/olyckstillbud under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).