Anmälan till tentor och omtentor på Barnmorskeprogrammet

ID-kontroll vid skriftlig tentamen

Fr.o.m. vårterminen 2017 kommer ID-kontroll att genomföras innan examinationen påbörjas. ID-kontrollen startar 30 minuter före aviserad tentamensstart (startar exempelvis tentamen kl. 09.00 genomförs ID-kontroll med start kl. 8.30). I schema och på webbsida för anmälan till omtenta är det tentamenstiden som anges.

 • Student som genomför ordinarie eller omtentamen ska ha anmält sig i Studentportalen inom föreskriven tid.

Först när alla studenter ID-kontrollerats kan tentan starta. Om kontrollen inte är klar till utsatt start förlängs tentamenstiden med motsvarande tid. Var därför på plats i god tid.

Det är fortfarande möjligt att komma max 30 minuter senare än aviserad tentamensstart, men utan tidstillägg.

Anmälan till tentamen/omtentamen

Du anmäler dig till omexamination via Studentportalen.

Det är obligatoriskt att anmäla sig. Deadline för anmälan är klockan 23.55 fem arbetsdagar före dagen för examinationstillfället. Detta datum är det som anges som sista anmälningsdatum i Studentportalen.

I dagsläget får du ingen bekräftelse om att du är anmäld, utan det framgår av Studentportalen.

I och med nya Ladok ser Studentportalen annorlunda ut.

 • För kurser som är aktuella innevarande period finns länkar till tentorna (för de kurser som har tentor med öppen anmälan) i spalten till vänster.
 • För gamla kurser (som du inte är omregistrerad på utan enbart ska ta tentan på) så finns inga länkar direkt på startsidan. Istället får du leta upp kursen i spalten till höger ("Oavslutade"). Klicka på kursen. Sedan klickar du på "Resultat" i menyn till vänster och letar upp det moment som är aktuellt. Där finns anmälan till din tenta. Det finns en lathund på hur du ska göra i detta läge.

Vilka tentor/examinationer omfattas?

 • Skriftliga salstentor
 • Examinationsseminarier, efter besked av kursledaren

Vilka examinationer omfattas inte?

Anmälning via Studentportalen krävs inte för hemtentor, muntliga tentamen eller inlämningsuppgifter.

Säkerställ att du är anmäld

Kontrollera att du är anmäld! Är du inte anmäld blir du inte insläppt i lokalen och får inte skriva. Du måste anmäla dig 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Det enklaste sättet att kontrollera att man är korrekt anmäld är att efter man loggat ut från portalen (eller vid ett senare tillfälle) logga in på nytt och gå in på respektive kurs. Står man då som anmäld på korrekt datum är man säker på att så är fallet. Det är viktigt att kontrollera datumet för själva tentamen för de kurser med fler än ett tentamenstillfälle. I dagsläget får du ingen bekräftelse om att du är anmäl till den aktuella tentan, utan det framgår av Studentportalen. KONTROLLERA ATT DU ÄR ANMÄLD och tag gärna en skärmdump.

Har du särskilda behov?

Ifall du har blivit beviljad pedagogiskt stöd för tentamenstillfällen (exempelvis extra skrivtid, sitta enskilt m.m.) måste du anmäla dina behov till ansvarig examinator för kursen samt till utbildningsadministratör, admin@med.lu.se.

Du ska anmäla särskilda behov senast två veckor före tentamen till examinator som tar ställning till huruvida stödåtgärderna beviljas eller ej för tentamenstillfället.

 

Om du inte kan anmäla dig

När du inte kan anmäla dig så saknas kursen/tentan som anmälningsalternativ i Studentportalen, detta kan bero på:

 • Tentamensstillfället är inte inlagt ännu - de kan läggas in senast 15 dagar innan omtentamen.
 • Du är registrerad på en äldre kursversion, som ersatts av en ny. Du får då skriva motsvarande tenta på den gällande kursen. 
 • Du är inte kursregistrerad. Du kan se om du är registrerad.

Om du inte kan anmäla dig själv, skicka din anmälan till admin@med.lu.se före anmälningstiden har gått ut.

Om du anmäler dig via mail till admin@med.lu.se eller utbildningsadministratör, inkludera följande:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Kurskod (ex SBMT10)
 • Provkod eller provkodens namn (ex 1501 eller Barnmorskans profession)
 • Tentans datum
Senast ändrad: torsdag, 23 september 2021, 13:15