Teman i kurs SPSP10

Kursen SPSP10 avhandlar olika psykiatriska sjukdomars etiologi med tonvikt på  epidemiologi, personlighetsstörningar, psykotiska sjukdomar, förstämningssyndrom samt psykofarmakologiska såväl som  psykosociala behandlingsprinciper och omvårdnadsaspekter. Kursen består av nedanstående fyra teman:

Tema I: Epidemiologi

Tema II: Personlighetssyndrom

Tema III: Psykoser och affektiva syndrom

Tema IV: Psykofarmakologiska och psykosociala behandlingsprinciper

Under respektive tema finns en introduktion till ämnet samt   studieanvisningar


Kursen är internetbaserad. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och  kritisk analys. Arbetsformerna har sin grund i flexibelt lärande och  individuellt arbete med kollegial granskning samt  föreläsningar.

För att uppnå kursens mål bör du delta i ett antal campusträffar.  Campusträffarna (4-6 föreläsningsdagar) planeras att läggas  antingen på tisdagar eller torsdagar.  Du ska läsa in litteraturen i referenslistan, lösa en testuppgift samt tre individuella kursuppgifter(inlämningsuppgifter) och skriva en individuell hemtentamen.De tre inlämningsuppgifterna inkluderar en  konstruktiv kritik  av  Dina  kurskamraters inlämningsuppgifter (kollegial granskning).

Sidan senast modifierad: fredag, 16 februari 2018, 13:44