Policy för studenter på grundnivå i VFU – akuta situationer ssk & rtgssk

Studenter på sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterskeprogrammet är framtida arbetskollegor som ska kunna arbeta självständigt och känna sig trygga i sin respektive yrkesroll. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får studenten möjlighet att koppla sina kunskaper och sin förståelse till sina praktiska färdigheter och förmågor i sitt kommande yrke. Det är då ytterst viktigt för den enskildes lärande att vara delaktig i och öva vid så många olika moment och situationer som möjligt så länge inte patientsäkerheten äventyras. Detta är utgångspunkten vid all handledning.

Vid akut uppkomna situationer där studenten ej förväntas kunna agera självständigt bör handledaren hänvisa den studerande till att inta en observatörsroll.

När den akuta situationen är över ska handledaren återkoppla till studenten vad som hände och varför olika åtgärder har utförts samt diskutera studentens observationer.

Detta diskussions-/reflektionstillfälle ger studenten ökad kunskap och kan förhoppningsvis stimulera till professionell och personlig utveckling för såväl student som handledare. Handledaren ska även undersöka om händelsen behöver bearbetas vidare med exempelvis klinisk lärare/kurator.

Både sjuksköterske- och röntgensjuksköterskestudenter tränas i akut handlingsberedskap i simulerade situationer på Practicum med avseende på vuxen S-HLR.

  

Sammanställt av: Rebecca Gagnemo Persson (inriktningsansvarig VFU SSK) och Annette Holst-Hansson (inriktningsansvarig VFU RTGSSK)

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2011:9

Senast ändrad: måndag, 26 augusti 2019, 08:01