MRSA, TBC och Mässlingen

Vid utbildningens start – på uppropsdagen - ska en hälsodeklaration avseende MRSA, TBC och mässlingen vara ifylld online, sänd och kvitto uppvisas

Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd.

För att få genomföra verksamhetsförlagd / verksamhetsintegrerad utbildningen är det ett krav att fylla i och skicka in hälsodeklarationen samt att följa de eventuella direktiv man får från Företagshälsovården, Lunds universitet gällande provtagning och från infektionsläkare avseende avvikande provsvar.

Du som ska påbörja barnmorskeprogrammet eller någon av inriktningarna till specialistsjuksköterska behöver inte svara på frågorna om tuberkulos.

Har du frågor om hälsodeklarationen kan du kontakta:

Dennis R Persson
E-post: dennis_r.persson@med.lu.se

En bit ned på sidan för Ny student finns Hälsodeklarationen online.

www.student.med.lu.se/kontakt/ny-student

Detta gäller även för studenter som påbörjar utbildningen efter uppropet.

MRSA

Det finns en oroande ökning av multiresistenta bakterier (MRB) i världen. Särskilt Meticillinresistenta Stafylococcus Aureus (MRSA) har under de senaste åren ökat markant även i Sverige. Spridning av MRSA sker framförallt på sjukhus och när en MRSA stam har etablerat sig på en vårdavdelning kan det vara mycket svårt att bli av med den. Det är därför viktigt att hindra att MRSA etablerar sig på våra vårdinrättningar.  

Utifrån dina svar avseende MRSA och tuberkulos i hälsodeklarationen kan du komma att kallas till provtagning hos Företagshälsovården i Lund. Om du blir kallad till provtagning är det viktigt att du följer de anvisningar som ges. Vid besöket får du träffa hälso- och sjukvårdsutbildad personal.

Du ansvarar själv för att meddela kursansvarig samt ansvarig för planering av  VFU inom ditt utbildningsprogram i de fall ditt provsvar kan påverka din studieplanering och din VFU.

Provtagning efter riskexponering
Provtagning ska ske om vårdpersonalen de senaste 6 månaderna:

•arbetat/praktiserat på vårdinrättning utanför Norden

•vårdats inneliggande på sjukhus eller fått avancerad poliklinisk behandling på vårdinrättning utanför Norden

•vistats i högendemiska områden för MRB: Asien, Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika med sammanhängande vistelse mer än 2 månader eller pågående sår eller hudinfektion som uppstått i anslutning till utlandsvistelsen, oavsett vistelsens längd

Provtagning kan också ske om vårdpersonalen:

•har någon i familjen eller hushållet med känt bärarskap av MRSA

•ingår i smittspårning i samband med nyupptäckt fall av MRSA på arbets-/praktikplatsen

För MRSA screening kontakta Företagshälsovården, Lund i god tid före VFU-start.

MRSA - Handläggning av vårdpersonal och vårdstuderande

Tuberkulos

Utifrån dina svar, avseende tuberkulos, på inlämnad hälsodeklaration kan du komma att kallas till provtagning genom s.k. PPD-test eller blodprov (quantiferon). Om du blir kallad till provtagning är det viktigt att du följer de anvisningar som ges. Vid besöket får du träffa hälso- och sjukvårdsutbildad personal. Observera att det kan bli aktuellt med hälsokontroll även om du är vaccinerad mot tuberkulos.

Folkhälsomyndigheten har under hösten 2017 ändrat sina rekommendationer vad gäller vaccination av vuxna. Vi följer denna rekommendation och erbjuder därför inte vaccination mot tuberkulos.

Rekommendationer gällande TBC

Mässling

Vi erbjuder vaccination mot mässling i de fall du inte tidigare blivit vaccinerad.

OBS - vaccination är endast ett erbjudande och inget krav för att genomföra den verksamhetsförlagda / verksamhetsintegrerade utbildningen.

 För mer information

Last modified: Monday, 11 July 2022, 1:42 PM