Försäkring & Arbetsskada

Rutiner vid arbetsskada/olyckstillbud under Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Arbetsskada/olyckstillbud anmäls omgående till arbetsledaren för verksamheten (avdelningsföreståndare/verksamhetschef) och handläggs enligt verksamhetens (sjukvårdsdistriktets/kommunens) rutiner.

En blankett "Anmälan om arbetsskada" fylls i och distribueras enligt anvisningar på blanketten. Blanketten tillhandahålls via VFU-platsen där skadan skett eller via länken nedan.

Även blankett till kammarkollegiet skall fyllas i (länk nedan).

Kopior på samtliga blanketter skall lämnas till utbildningsadministratören för aktuell kurs.

I vissa fall bör även blanketter fyllas i gällande avvikelserapport (tillhandahålles av VFU-platsen).

Tänk på att det finns skador som vid händelsen inte verkar speciellt allvarliga, men som på sikt kan ge besvär. Det är alltså viktigt att alltid anmäla arbetsskada/olyckstillbud.

Beträffande åtgärder vid stick- eller skärskada, se även anvisningar på VFU-platsen. För mer information

Försäkringen gäller även för resa direktväg till och från VFU-plats.

Senast ändrad: tisdag, 12 januari 2021, 16:23