Försäkring & Arbetsskada

Rutiner vid arbetsskada/olyckstillbud under Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Arbetsskada/olyckstillbud anmäls omgående till arbetsledaren för verksamheten (avdelningsföreståndare/verksamhetschef) och handläggs enligt verksamhetens (sjukvårdsdistriktets/kommunens) rutiner.

En blankett "Anmälan om arbetsskada" fylls i och distribueras enligt anvisningar på blanketten. Blanketten tillhandahålls via VFU-platsen där skadan skett eller via länken nedan.

Även blankett till kammarkollegiet skall fyllas i (länk nedan).

Kopior på samtliga blanketter skall lämnas till utbildningsadministratören för aktuell kurs.

I vissa fall bör även blanketter fyllas i gällande avvikelserapport (tillhandahålls av VFU-platsen).

Tänk på att det finns skador som vid händelsen inte verkar speciellt allvarliga, men som på sikt kan ge besvär. Det är alltså viktigt att alltid anmäla arbetsskada/olyckstillbud.

Vid stickskador

  1. Kontakta Infektionskliniken, berätta att du är student och att skadan skett under VFU.
  2. Eventuellt vill de att det tas noll-prover på dig.
  3. Om patient inte är provtagen kommer det kanske att ordineras.
  4. En blankett fylls i och sänds till Försäkringskassan och en blankett till Kammarkollegiet.
  5. Innan du skickar in respektive original-blankett tar du två kopior.
  6. Lämna en kopia av vardera blankett till din utbildningsadministratör som skickar dem vidare till diariet.
  7. En av vardera kopia sparar du själv

Beträffande åtgärder vid stick- eller skärskada, se även anvisningar på VFU-platsen.

För mer information

Försäkringen gäller även för resa direktväg till och från VFU-plats.

Senast ändrad: onsdag, 26 oktober 2022, 14:13