eTjänstekort/RSid-kort

"Tillgång till patientinformation i Region Skånes patientinformationssystem ska ske under unik och egen identitet och såväl anställda som studerande ska vara säkert identifierade. Studerande ska därför förses med eTjänstekort (RS-kort) enligt de rutiner som tagits fram."

Läs information som finns på nedanstående sida:

Information om RS-kort studenter (Region Skånes hemsida)

Frågor och svar om RS-kort Region Skåne

 1. Studieadministratörerna sänder listor till Region Skåne hsa.1177@skane.se med registrerade studenter.
 2. Student får ett mejl från Regions Skåne med ett identitetsnummer (RSid) vilket används när student loggar in i Region Skånes IT-system. Ibland hamnar mejlet i skräppost. Kontrollera alltså skräppost. Lösenord ordnas på VFU-plats med handledares hjälp.
 3. Student går till en kortstation ansöker om ett kort och fotograferas. Man måste ha giltig legitimation med sig.
 4. Handläggningstid minst 1 månad.
 5. Student får ett pinkodskuvert till sin folkbokföringsadress.
 6. Student går till SAMMA kortstation som där fotot togs, tar med giltig legitimation samt pinkodskuvert, och hämtar sitt kort.
 7. Vid VFU på privat vårdenhet sänder student RSid till vårdenheten senast 1 vecka innan VFU. Vårdenheten beställer VDI (åtkomst till Region Skånes nätverk).

Studerande som redan är anställd i Region Skåne kan använda sitt vanliga eTjänstekort om det finns foto. Kontrollera giltighetstid på kortet.

Namnbyte ska meddelas hsa.1177@skane.se – studerande får skaffa nytt eTjänstekort

Borttappat kort ersätts av student med 550:- och vid borttappat pinkodskuvert kontaktar student kortstation igen för att beställa ett nytt vilket kostar 150:-.

Student med skyddat ID kontaktar systemförvaltningen Region Skåne på telefonnummer 044-19 35 15 för vidare information.

OBS! Håll koll på hur länge ditt kort är giltigt och meddela din utbildningsadministratör i god tid om det är på väg att gå ut! Då sänds dina uppgifter in till Region Skåne igen och när de mottagit dem sänder de ett mejl till dig. Proceduren är sedan densamma som ovan när du ansöker om ett eTjänstekort.

OBS! Efter studieuppehåll - Kontrollera med din utbildningsadministratör att du är förlängd i Skånekatalogen.

För utländsk student som inte har svenskt personnummer gäller följande:

 • En kopia på giltigt pass ska lämnas i samband med lärosätets beställning.
 • Kopian ska vidimeras av ansvarig lärare med datum, signatur, namnförtydligande och telefonnummer.
 • Den vidimerade passkopian lämnas till utbildningsadministratör som skickar den till hsa.1177@skane.se
 • För att få ta emot kortet måste studenten ha med sig en ansvarig person från lärosätet till kortstationen som kan intyga att det är rätt student.
 • Personen från lärosätet måste ha med sig svensk giltig id-handling när kortet ska utfärdas.
 • Aktuell student måste kunna styrka sin behörighet med giltigt pass.
 • Därefter utfärdas ett reservkort med certifikat för högst 180 dagar. Certifikatet kan förlängas om utbildningen varar mer än 180 dagar.
 • Ska student göra VFU efter att giltighetstiden gått ut ska handledare meddelas och denne kan hjälpa student att få certifikatet på kortet förlängt.

Återlämning av e-tjänstekort i Region Skåne

Efter avslutad praktik ska du klippa sönder korten (det ska klippas över chippet).

Korten lämnas/skickas därefter ituklippta till vilken kortstation som helst 

Kortet behöver inte återlämnas om du erhållit anställning i någon av Region Skånes verksamheter.

OBS! Gäller inte för anställning hos någon privat vårdgivare, då ska kortet återlämnas.

VFU i Halmstad

Motsvarande e-Tjänstekort ordnas av sekreterare i Halmstad när de mottagit uppgifter om aktuell student.

Frågor och svar (hsa.1177@skane.se)

 • Ungefär hur lång tid det kan ta från att våra eTjänstekortbeställare sänt beställning till er och att studenterna är i Skånekatalogen och får information sänt till sig?
  • Omkring 2 veckor, och efter det måste vi (hsa.1177) skicka vidare för aktivering, och det kan ta lite tid.

 • Aktiveras eTjänstekort, som för närvarande inte är aktiva, ute på enheterna där student ska göra VFU?
  • Nej vi (hsa.1177)  beställer för aktivering hos vår IT avdelning.

 • Är det våra eTjänstekortbeställare som informerar er om vilka studenter som redan har kort som ska aktiveras eller ska studenten på något sätt agera?
  • Kortbeställaren vet inte vilka studenter som är aktiverade eller ej utan vi (hsa.1177) ser det när vi lägger upp utifrån era listor. Studenterna behöver inte agera, utan får ett mail från oss när dom är aktiverade.

 • Görs inställning av vederbörande handledare på plats angående att en person är där som student och inte som anställd?
  • Vi (hsa.1177) förmodar att handledaren skriver in personen på sin enhet som student och inte anställd. Vi lägger upp studenterna i Skånekatalogen under en speciell gren som heter Personal under utbildning.

 • Hur gör studenter som uppsökt kortstationer men inte kunnat beställa kort för att de hamnat fel i Skånekatalogen?
  • Studenten kan påtala det för sin eTjänstekortbeställlare, men det är inte mycket hen kan göra. Möjligen skicka in samma lista en gång till (till samma adress) och uppmana dem att lägga in studenterna i rätt kategori. Responsen från 1177 har ibland tagit tid. Studenten får ett mejl från hsa.1177 när de är inlagda ”rätt” i Skånekatalogen.

 

Last modified: Monday, 10 October 2022, 10:16 AM