SUS, Lund KIR / ORT / ÖNH

På centraloperation opererar vi patienter inom kirurgi, ortopedi, ÖNH samt käk- kirurgi. På jourtid arbetar vi även med akuta ingrepp inom urologi, kärl samt barn. På avdelningen finns 14 operationssalar. En av salarna lånas ut till thoraxkirurgisk verksamhet, en är hybridsal och en nyttjas till robotassisterad kirurgi. Elektiv kirurgi bedrivs i huvudsak på dagtid medan akutverksamheten är i gång dygnet runt. Vi är ca 150 anställda specialistutbildade sjuksköterskor samt undersköterskor.

Kirurgin som utförs hos oss är av allmän karaktär och är indelad i team efter specialitet – endokrin, övre gastro, lever/pancreas samt bröst/melanom.

ÖNH specialiteten är likaså  indelad i team, H/H – huvud och hals samt fonokirurgi och öron/RT (rhinotrauma). Olika operationer som utförs är t.ex. halslymfkörtelutrymning, extirpation av öronspottkörtel, hudförändringar och andra tumörer inom huvud/halsområdet. I teamet öron/RT utförs olika typer av mellanörekirurgi, Cochlea implantat, näs,- bihålekirurgi samt septum och rhinoplastik.

Inom ortopedisektionen opererar vi tumör, -reuma och traumapatienter. Arthroplastiker samt frakturkirurgi utgör en stor del av verksamheten.

KK op- Kvinnoklinikens operationsavdelning

KKop är en liten opererande enhet i Division 2, SUS, Lund. Avdelningen bemannas dygnet runt av, i nuläget, sammanlagt 15 operationssjuksköterskor och 13 undersköterskor.

Den operativa verksamheten består till största delen av gynekologiska ingrepp vid malignitet. Vi är Centrum i den södra regionen av Sverige för ovarialcancer.

En ovarialcanceroperation kan ofta pågå hela dagen och innebära t.ex. resektion av lymfkörtlar i bäcken och para-aortalt, appendectomi, splenectomi, tarmresektion och uppläggning av stomi eller anläggande av tarm-anastomoser.  

Många operationer på KK utförs idag robotassisterat, vilket förkortar patienternas mobilisering och vårdtid.

Det finns även en obstetrisk sida, som har hand om kvinnor före, efter och under graviditet. De vanligaste ingreppen i samband med detta, är exaereser, sectio (urakuta, akuta och planerade), placentalösningar och suturering av större vaginala rupturer i samband med förlossning.

Under nätter och helger bemannar en operationssjuksköterska och en undersköterska förutom operation även Kvinnoklinikens Akutmottagning och telefonrådgivning.

 Uppdaterad av huvudhandledare Fredrika A Green juli 2016
Sidan senast modifierad: onsdag, 7 september 2016, 09:01