Länkar till Vårdhygien - Region Skåne och Vårdhandboken


Vårdhygien - Region Skåne

Länkar till information om regionala riktlinjer och rutiner gällande t ex grundläggande vårdhygienska rutiner, desinfektion, blodsmitta, luftvägssmitta, resistenta bakterier, tarmsmitta och virusorsakad gastroenterit finner ni på http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien/#21084.Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och personalhygien - Översikt

Basala hygienrutiner och personalhygien - Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner och personalhygien - Klädregler

Basala hygienrutiner och personalhygien - Lokala anvisningar

Blodburen smitta - Översikt

Blodburen smitta - Smittämnen

Blodburen smitta - Smittöverföring, smittrisker, rutiner

Blodburen smitta - Vaccinationer, profylax, behandling vid smittrisk

Checklista vid utbrott av virusorsakad gastroenterit

Desinfektion - Översikt

Desinfektion - Kemisk desinfektion

Desinfektion - Desinfektion av föremål

Desinfektion - Desinfektion av ytor

Desinfektion - Värmedesinfektion

Desinfektionsapparatur - Översikt

Desinfektionsapparatur - Diskdesinfektor

Desinfektionsapparatur - Spoldesinfektor

Flödesschema för omhändertagande av patient med gastroenteritsymtom

Infektioner i magtarmkanalen - Översikt

Infektioner i magtarmkanalen - Provtagning och diagnostik

Infektioner i magtarmkanalen - Vårdrutiner

Infektioner i magtarmkanalen - Virusorsakad gastroenterit, inklusive vinterkräksjuka

Infektioner i magtarmkanalen - Clostridium difficile

Infektionskänsliga patienter - Översikt

Infektionskänsliga patienter - Åtgärder

Multiresistenta bakterier - Översikt

Multiresistenta bakterier - Spridning i vården

Multiresistenta bakterier - Nationellt handlingsprogram

Multiresistenta bakterier - Viktiga åtgärder

Multiresistenta bakterier - Lokala anvisningar

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Calicivirus

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Stafylococcus aureus inklusive MRSA

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - VRE (Vancomycinresistent enterokock)

Smitta och smittspridning - Översikt

Smitta och smittspridning - Smittvägar

Smitta och smittspridning - Vårdrutiner

Smitta och smittspridning - Lokala anvisningar

Smutstvätt - Översikt

Smutstvätt - Allmänna tvättrutiner

Smutstvätt - Smittförande material

Smutstvätt - Cytostatika

Stick-och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta  hos personal - Översikt

Stick-och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta  hos personal - Förebyggande rutiner

Stick-och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta  hos personal - Åtgärder vid exponering av blod

Stick-och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta  hos personal - Lokala anvisningar

Städning - Översikt

Städning - Städmetoder

Städning - Rengöringsmedel

Städning - Lokala anvisningar

Tuberkulos - Översikt

Tuberkulos - Smittvägar och vårdrutiner

Senast ändrad: torsdag, 5 januari 2017, 11:25