Kvalitetsgranskning av vetenskaplig artikel

Enskild student eller gruppen inleder med att motivera val av artikel därefter:  

  1. Beskriv logisk grund för studien utifrån tidigare relevant forskning samt redovisa forskningsfråga som utformats (syfte).
  2. Beskriv vald metod (case-control study, innehållsanalys, randomiserad studie, etc.) samt undersökningsgrupp och relevans för inklusions- och exklusionskriterier samt beskriv kortfattat tillvägagångssätt (metod).
  3. Beskriv etiska överväganden.
  4. Beskriv resultat/en samt relevans av analys- och/eller statistiska metoder (resultat).
  5. Analysera samt reflektera avsnitt Diskussion samt studiens eventuella angivna begränsningar (diskussion) samt slutsats/konklusion.
  6. Reflektera över valda referenser.
  7. Slutligen - Är implikation av slutsats möjlig?
  8. Alternativt anges ibland en specifik granskningsmall för uppgiften 
Sidan senast modifierad: onsdag, 24 augusti 2016, 13:01