Skriftliga Inlämningsuppgifter

Under kurserna förekommer både basgrupps och individuella skriftliga inlämninguppgifter.

Avskrifter från andra källor betraktas som fusk.

Generella kriterier för godkänd inlämningsuppgift

  1. Uppgiften är utförd enligt anvisningarna samt innehåller obligatoriska uppgifter som Logotype Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper, specialistsjuksköterskeutbildning inom operationssjukvård och Namn alternativ Basgruppsnummer samt uppgiftens titel.
  2. Aktuell/relevant vetenskaplig artikel som granskats utifrån kvalitetsgranskning av vetenskaplig artikel, (se Övergripande information) /SBU granskningsmallar
  3. Läsbarhet/språk
  4. Struktur
  5. Analys av bearbetat material
  6. Etiskt resonemang
  7. Egna reflektioner
  8. Eventuell hänvisning till lagar och författningar
  9. Hänvisning till kurs och referenslitteratur
  10. Referenser enligt APA

Sidan senast modifierad: måndag, 13 februari 2017, 11:13