Information

Allmän information

Information in English

https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/240128/mod_page/content/25/Supervisor%20information_English.pdf?time=1635504687174

Kursen utgör de sista 10 veckorna av Läkarprogrammets termin 5 och består av ett teoriavsnitt samt ett projektarbete. I det teoretiska avsnittet ges basala kunskaper i vetenskapligt arbete. Under projektarbetet, som omfattar 6 veckors arbete på heltid (inkl skrivande av uppsats), ska studenterna ges tillfälle till fördjupning och breddning inom områden som de hyser speciellt intresse för och härigenom ges träning i att söka, kritiskt granska och sammanställa medicinsk och vetenskaplig information och resultat. 

Studenterna ska i samråd med handledare formulera ett syfte och frågeställning och med utgångspunkt från denna skriva en projektplan samt därefter under kursen utföra ett experimentellt, kliniskt eller epidemiologiskt projekt, alternativt en litteraturstudie och presentera detta i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet kan även baseras på data/material som samlats in inom ramen för pågående projekt. Arbetet ska omfatta en teoretisk bakgrund, syfte och frågeställning, metodbeskrivning, resultatpresentation och diskussion. Bedömningskriterier för det slutliga arbetet finns under "Information för T5".

Projektplanen lämnas in under terminsvecka 5, dvs i februari (VT) eller oktober (HT). Instruktioner gällande innehåll och bedömningskriterier för projektplanen finns på Moodle under Information för T5. Det är viktigt att studenten själv skriver projektplanen, dock utifrån diskussion med och under handledning av dig som handledare. 

Syftet med arbetet är att främja studenternas professionella utveckling, skola deras kritiska förhållningssätt samt att öka den vetenskapliga kompetensen och ge insyn i och stimulera intresset för forskning.

Kriterier för handledarskap

För handledning av fördjupningsarbete på T5 gäller att handledaren ska ha avlagt doktorsexamen. Handledaren måste vara anställd inom Lunds universitet, Region Skåne eller en vårdgivare som har avtal med Läkarprogrammet/Medicinska fakulteten och/eller Region Skåne. Handledaren får inte agera bedömare på det arbete han/hon handlett.

Viktig information om handledaruppdraget

Student och handledare skall tillsammans läsa samarbetskontraktet innan handledare åtager sig handledaruppdraget. Vid projekt utförda i laborativ/potentiell riskmiljö gäller specifika direktiv som beskrivs här

Hur kan du som (potentiell) handledare  nå ut med information direkt till studenterna?

Grundprincipen är att studenterna antingen väljer projekt från Temagrupperna, eller vid "Eget projekt", att studenterna själva tar kontakt med potentiella handledare inom ämnen de vill arbeta med.

För att få projekt med i Temagrupperna vänligen kontakta kursadministratör Jeanette Nilsson, jeanette.nilsson@med.lu.se.

Om du har förslag på "egna projekt" kan detta  laddas upp i projektdatabasen  https://medappl-ag.web.med.lu.se/exjobb.web.med.lu.se/index.html

Vilka juridiska och etiska aspekter måste jag tänka på i relation till studentens projekt?

Projekt som utgår från patientuppgifter (journaler et c) ske antingen som ett kvalitetsprojekt (på uppdrag av verksamhetschef, där skriftligt intyg om detta måste finnas)  eller inom ramen för ett etikprövat forskningsprojekt. Då patientuppgifter är integritetskänsliga, finns ett speciellt regelverk som måste följas. Vad gäller etiska aspekter och etisk prövning, se filen "Etikinformation". 

Kan man få etisk prövning för ett projekt bekostad? 

Nej. Eftersom projekt som går till publikation utgör antingen del av handledarens egen redan befintliga forskning eller, om så inte är fallet, utgör nytt projekt/forskning som avses publiceras med handledaren som medförfattare är det rimligt att handledaren bekostar etikprövningen.

Kontakta gärna oss vid behov

Kursansvarig Frida Eek, frida.eek@med.lu.se

Kursadministratör Jeanette Nilsson, jeanette.nilsson@med.lu.se

Senast ändrad: tisdag, 16 november 2021, 09:31