FAQ projektplan/uppsats


Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om handledning, uppsatsen, projektplanens utformning och innehåll samt examination och bedömning. Vi kommer att fylla på med fler frågor och svar efterhand som de uppstår.

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

Sida: (Föregående)   1  2
  ALLA

L

Litteraturstudie

Fråga: Vi gör en litteraturstudie, får vi inkludera och blanda kvalitativa och kvantitativa studier i vårt resultat?


Svar: Det finns inget förbud mot detta, men det kan vara mer eller mindre lämpligt. Det kan medföra utmaningar i analysen och det finns en risk att resultatet blir svårtolkat och brister i logik. Men det handlar helt om frågeställningen.M

Moderering under seminarium

Fråga: Vår examinator tog över hela oppositionen och pratade hela tiden, i andra grupper var examinatorn nästan helt tyst. Det är inte rättvist.

 

Svar: Seminariet är framförallt er studenters. Det är opponenterna som ska leda diskussionen och den som bedömer ska ha en så tillbakadragen roll som möjligt fram till dess det är dags för återkoppling. Ni ska få en chans att bedömas.O

Olika åsikter

Fråga: Vår handledare sa att man aldrig får göra så – men flera grupper hade ju gjort precis just så som man inte fick. Hur tänker ni?

 

Svar: Detta är en annan mycket vanlig synpunkt som vi tror beror på otydlig kommunikation.  Det är ganska få saker som man aldrig får göra. Däremot finns det många saker som enskilda personer inte tycker ska finnas i ett akademiskt arbete. Med andra ord så finns det saker som jag som handledare inte tycker är elegant men kanske även saker som just du inte ska göra eftersom ditt syfte och texten för övrigt ställer de kraven.  Det är viktigt att jag som bedömer kan knyta mina synpunkter till ditt arbete så att du förstår varför du inte ska göra på ett visst sätt. Opponering

Fråga: Vi hade många synpunkter när vi opponerade men respondenterna behövde inte ändra något. Examinatorn tyckte allt var bra. Lyssnar ni inte på oss?

 

Svar: Som opponent ansvarar du inte för att bedöma arbetet och inte heller för att sätta betyget. Ditt ansvar är att föra en vetenskaplig diskussion och respondenterna examineras också på det muntliga. Det betyder också att alla dina synpunkter per automatik inte behöver föranleda skriftlig komplettering. Däremot så är självklart att den som bedömer ska utgå från bedömningskriterierna.T

Teori

Fråga: Måste vi ha med en omvårdnadsteori i arbetet?

Svar: Alla uppsatser och projektplaner ska ha en teoretisk anknytning. Den teoretiska ram som används ska vara relevant för frågeställningen och på så vis också relevant för huvudområdet. Det betyder att den teorin som används ska vara relevant för omvårdnad (eller radiografi). Det betyder inte att det nödvändigtvis måste vara en omvårdnadsteori i bemärkelsen de klassiska teorierna som förklarar vad omvårdnad är och som innehåller de fyra koncensusbegreppen: hälsa, människa, miljö och omvårdnad.U

Uppsats

Fråga: Hur många vetenskapliga artiklar behövs i bakgrunden?

Svar: Det finns inget givet antal eller någon specifik regel för hur många som ska ingå. Det går inte att kvantifiera det. Ibland hör vi att studenter säger att de fått besked om att 70–80 procent av bakgrundsreferenserna ska vara primärkällor. Det är svårt att hävda det eftersom det helt handlar om din frågeställning och ditt perspektiv.  Det finns bedömningskriterier kopplade till bakgrunden och den ska vara präglad av ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi brukar säga att majoriteten av referenserna ska vara primärkällor för att bakgrunden ska bli nyanserad, informativ och vetenskapligt förankrad. Ett längre syfte med många bärande begrepp ställer självklart krav på en längre bakgrund.


Fråga: Vi gör en litteraturstudie. Får vi använda samma artiklar i bakgrunden som vi sedan inkluderar i sitt resultat?

Svar: Nej. Resultatet ska baseras på resultatet från artiklar som sökts fram och kan på så vis inte ingå i bakgrunden.
Sida: (Föregående)   1  2
  ALLA