Studieguide: Vitala parametrar

...

1. Övergripande beskrivning av momentet

Lärandemål

  • redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt
  • analysera normala variationer och avvikelser i kroppstemperatur, puls, andning, syremättnad och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln

Läraktiviteter

  • individuella litteraturstudier
  • föreläsningar
  • obligatoriskt grupparbete

Prov/moment

  • muntlig gruppexamination med individuell bedömning