Studieguide: Allmän farmakologi

...

1. Övergripande beskrivning av momentet

Lärandemål

  • redogöra för allmänfarmakologiska begrepp gällande dynamik, kinetik, interaktioner, biverkningar och sambandet dem emellan samt beskriva effektvariationer vid läkemedelsbehandling
  • beskriva olika administrationsvägar och beredningsformer för läkemedel
  • använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt
  • använda FASS och kunna förklara de lagar och författningar som styr sjuksköterskans arbete för en säker läkemedelshantering


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsningar
  • Gruppsarbeten 


Prov/moment

  • Individuell skriftlig salstentamen