Studieguide: Mikrobiologi och hygien

...

1. Övergripande beskrivning av momentet

Lärandemål

  • redogöra för vanligt förekommande mikroorganismer samt hur de sprids och påverkar hälsa och ohälsa, inklusive nosokomiala infektioner
  • tillämpa regionala samt nationella riktlinjer och rutiner gällande vårdhygienska rutiner och förhindrande av smittspridning
  • använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • individuella litteraturstudier
  • föreläsningar


Prov/moment

  • individuell skriftlig hemtentamen