Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

6. Examination

Uppsatsen och respondent/opponentskap examineras samtidigt vid ett seminarium. Examinatorn har läst och bedömt arbetet innan seminariet och är den som leder examinationen. I samband med examinationen ska ni visa att ni, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, kan försvara och diskutera ert arbete. Ni ska också visa att ni kan diskutera och granska någon annans arbete. Den här typen av diskussion ingår alltid i bedömningen av en uppsats. Den som granskas kallas för respondent och den som granskar för opponent. Läs sidorna 46-47 i Kristenssons bok för mer information om hur en uppsatsexamination kan gå till. I korta drag har examinationen följande struktur:

  • Examinatorn inleder med övergripande information. Det tar ungefär fem minuter.
  • Först går ordet över till respondenterna som då har möjlighet att mycket kortfattat förtydliga eller korrigera eventuella småfel. Det tar också ungefär fem minuter.
  • Därefter går ordet till opponenterna som under cirka fem minuter sammanfattar respondentens arbete. Sammanfattningen avslutas med att opponenterna frågar respondenten om de uppfattat arbetet korrekt.
  • Därefter startar opponenterna själva oppositionen som utgör merparten av seminariet (ca 25 minuter). Oppositionen ska vara ett vetenskapligt samtal mellan opponent och respondent. Det är opponenten som styr samtalet och det ska vara baserat på en kritisk granskning av arbetet utifrån forskningsprocessens olika steg. Det handlar alltså om att diskutera bland annat: 

a)     syfte/frågeställning/forskningsproblem/problemformulering

b)     bakgrundens relevans

c)     anknytning till teori

d)     metod

e)     adekvata källor

f)       analys av material

g)     resultat R/T frågeställning

h)     tolkningar R/T resultat

i)       slutsatser R/T resultat

j)       Helhetsintryck: Är uppsatsen välskriven? Finns det en röd tråd?

  • Oppositionen ska vara baserad på en kritisk granskning men samtalet ska hållas i en angenäm andra och med en trevlig ton. Tänk på att det är respondenten som har huvudrollen och oppositionen ger möjlighet till diskussion, förtydliganden och förklaringar.
  • När oppositionen är avslutad så lämnar examinatorn ordet till eventuella åhörare som får möjlighet att ställa frågor. Därefter ger examinatorn sina synpunkter muntligt och skriftligt.
  • Examinatorn noterar vilka studenter som närvarar vid seminariet för att sedan boka av dem i anmälningslistan.