Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

4. Opponentskap och Respondentskap

 Lärandemål

  • Kritiskt och systematiskt granska och diskutera ett annat examensarbete inom omvårdnad
  • Argumentera grundat för val och konsekvenser i eget examensarbete
  • Värdera styrkor och svagheter i andras studier

Litteratur

Kristensson, J. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso-och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.

Olsen, D. (2003). Ethical considerations in international nursing research: a
report from the international centre for nursing ethics. 10, 122-137.

Polit. DF., & Beck, C T. (senaste upplaga). Essentials of Nursing Reaearch Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippinncott Williams & Wilkins.

Schrems, B. (2013). Mind the gaps in ethical regulations of nursing research. Nursing Ethics 20, 336-347.

Wiklund Gustin, L & Bergbom, I. (Red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur

Föreläsning

  • Opponent- och respondentskap med Jimmie Kristensson, universitetslektor.

Individuell läraktivitet, obligatorisk
  • Läs in dig på litteraturen ovan och delta aktivt vid seminarium.
  • Tillsammans med medförfattare ”försvara” egen kandidatuppsats samt opponera på en annan kandidatuppsats
  • Delta aktivt vid ytterligare två examinationsseminarier förutom ditt eget examinationstillfälle.

Läraktivitet i grupp
Efter cirka halva kurstiden erbjuds ni ett arbetsseminarium.