Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

2. Allmänt om kursen

Lärandemål

 • Välja ut och relatera centrala begrepp och teorier inom huvudområdet till valt problemområde
 • Välja ut och referera till relevant litteratur för såväl huvudområde som problemområde
 • Formulera och motivera en välavgränsad vetenskaplig frågeställning för teoretisk eller empirisk studie
 • Identifiera och välja akademiska publikationer inom huvudområdet samt bedöma deras relevans och akademiska tyngd i relation till vald frågeställning
 • Presentera en välstrukturerad och språkligt väl utformad undersökning inom omvårdnad såväl skriftligt som muntligt
 • Argumentera för forskningsetiska överväganden i relation till planerad datainsamling

Föreläsningar

 • Litteratursökning via databaser - att söka och skriva referenser med Alexandra Forsberg, bibliotekarie (se även bibliotekets LiBguide).
 • Att skriva uppsats med Jimmie Kristensson, universitetslektor
 • Vetenskapligt förhållningssätt med Jimmie Kristensson, universitetslektor
 • Kvantitativa metoder - frågeställningar kring kvantitativa studier i allmänhet och i relation till litteraturstudier med Magnus Sandberg, docent

Individuell läraktivitet

Genomförande av examensarbete.
Läs litteraturen och delta aktivt vid föreläsningar.

Läraktivitet i grupp

 • Precis som i kursen Sjuksköterskans profession och vetenskap, II bygger kursens praktiska moment på en bokningslista som är ”länkad” till kurshemsidan.
 • Ta kontakt med er handledare så fort som möjligt. Ni får information om vem som är er handledare i samband med kursintroduktionen.
 • Tillsammans med handledaren kommer ni överens om handledningens upplägg och vilken tidsplansom gäller för de 10 veckor ni kommer att arbeta med kursen.
 • Ni har möjlighet att gå en kortare kurs i referenshantering.
 • Anmäl ert uppsatspar till ett av dessa tillfällen. Platserna är begränsade så ”först till kvarn” gäller.
 • Ni erbjuds också resurstillfällen i statistik.

Litteratur - litteratursstudier 

Friberg F. (senaste upplagan). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur.

Kjellström, S., & Fridlund, B. (2010). Status and trends of research ethics in Swedish nurses’ dissertations. Nursing Ethics 17, 383-392.

Kristensson, J. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.

Olsen, D. (2003). Ethical considerations in international nursing research: areport from the international centre for nursing ethics. 10, 122-137.

Schrems, B. (2013). Mind the gaps in ethical regulations of nursing research. Nursing Ethics 20, 336-347.

Polit. 
DF., & Beck, CT. (senaste upplaga). Essentials of Nursing Reaearch Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincot.

Williams & Wilkins Segersten K. (senaste upplagan). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L & Bergbom, I. (Red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B.(senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Williams & Wilkins Segersten K. (senaste upplagan). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur.


Litteratur - empiriska studie

Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing 56(1), 55-61.

Anthony, S., & Jack, S. (2009). Qualitative case study methodology in nursing research: an integrative review. Journal of Advanced Nursing 65(6), 1171-1181.


Friberg F. (senaste upplagan). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur.

Charalambous, A., Papadopoulos, R., & Beadsmoore, A. (2008). Ricoeur’s hermeneutic phenomenology: an implication for nursing research. Scandinavian Journal of Caring Sciences 22, 637-642.


Forsberg, A., Persson, L-O., Nilsson, M., & Lennerling, A. (2012). The organtransplant symptom and wellbeing instrument – psychometric evaluation. The Open Nursing Journal 6, 30-40.

Kjellström, S., & Fridlund, B. (2010). Status and trends of research ethics in Swedish nurses’ dissertations. Nursing Ethics 17, 383-392.

Kristensson, J., & Ekwall, A. (2007). Psychometric properties of the consumer emergency care satisfaction scale. Tested on persons accompanying patients in emergency department. 
Journal of Nursing Care Quaterly 23; 3, 277-282.

Kristensson, J. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.

Olsen, D. (2003). Ethical considerations in international nursing research: areport from the international centre for nursing ethics. 10, 122-137.

Schrems, B. (2013). Mind the gaps in ethical regulations of nursing research. Nursing Ethics 20, 336-347.

Polit. 
DF., & Beck, CT. (senaste upplaga). Essentials of Nursing Reaearch Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincot.

Webb, C., & Kevern, J. (2001). Focus groups as a research method: a critique of some aspects of their use in nursing research. Journal of Advanced Nursing 33 (6), 798-805.

Wiklund Gustin, L & Bergbom, I. (Red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B.(senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Williams & Wilkins Segersten K. (senaste upplagan). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur.


.