Studieguide: Symtom och tecken på allvarlig ohälsa samt Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd

.

1. Övergripande beskrivning av momenten

För en säker och effektiv vård behöver sjuksköterskan ha förmåga att bedöma, rangordna/ prioritera och tillgodose patientens komplexa omvårdnadsbehov. Om den inledande bedöm­ningen brister ökar de kliniska riskerna för patienten. I sjuksköterskans datainsamling ingår att kombinerat med anamnes bedöma patientens aktuella fysiologiska och psykiska status. Här startar den personcentrerade vården. Vad ser du, vad hör du och vad känner du? Jämsides med denna process inleds relevanta undersökningar som kan stödja såväl medicinsk diagnos som omvårdnadsdiagnoser, och lämplig vård och behandling påbörjas.