Studieguide: SJSE19

Studieguide: Förbättringskunskap och Informatik i omvårdnad

Kraven är tydliga från Socialstyrelsen att det ska finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vården. För att kunna åstadkomma en säkrare vård krävs därför även ett ansvarsfullt kvalitetsarbete inom vårdens alla verksamheter.


Rätt kvalitet kan sammanfattas med att vård alltid ska ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En bra kvalitet utgår alltid primärt ifrån vårdtagarna. När vi känner till deras behov, förväntningar och krav kan vi påbörja arbetet med att uppfylla dem. Allt detta kräver naturligtvis ett visst mått av styrning. Med hjälp av uppföljning och utvärdering av hela omvårdnadsarbetet blir det möjligt att utveckla nationella riktlinjer för ett löpande kvalitetsarbete. Ett ständigt förbättringsarbete som upprätthålls med hjälp av informatiken där kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer utgör en naturlig del i detta arbete, är avgörande för en hög kvalité inom vården. De kvalitetsindikatorer och resultatmått som utarbetas måste vara verksamhetsövergripande och följa hela vårdhändelsens olika insatser samt omfatta vårdtagarens bedömning av den vård och omsorg som vårdtagaren fått. Resultatet av denna vård och omsorg måste sedan kunna mätas och föras tillbaka till verksamhetens olika delar och användas för att förbättra vården. Med hjälp av ett ständigt förbättringsarbete är det möjligt att vidmakthålla en hög kvalitetsnivå inom vården.


Informations- och kommunikationsteknologi spelar idag en allt mer genomgripande roll i hälso-och sjukvården i det löpande förbättringsarbetet. Informatik är den vetenskapliga studien av information och hur man presenterar och behandlar den i kodad form. Ämnet studerar hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system som lagrar, bearbetar och förmedlar olika typer av information. Datoriserad information används för att samla in, bearbeta och sedan kommunicera kunskap om patienten. Information som är betydelsefull för det löpande förbättringsarbetet.

Eftersom information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer har informatiken även kognitiva och sociala aspekter. Informatik utgör därför en betydande del i såväl klinisk verksamhet som utbildning, administration och forskning.

1. 1. Förbättringskunskap och Informatik i omvårdnad

Kraven är tydliga från Socialstyrelsen att det ska finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vården. För att kunna åstadkomma en säkrare vård krävs därför även ett ansvarsfullt kvalitetsarbete inom vårdens alla verksamheter.


Rätt kvalitet kan sammanfattas med att vård alltid ska ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En bra kvalitet utgår alltid primärt ifrån vårdtagarna. När vi känner till deras behov, förväntningar och krav kan vi påbörja arbetet med att uppfylla dem. Allt detta kräver naturligtvis ett visst mått av styrning. Med hjälp av uppföljning och utvärdering av hela omvårdnadsarbetet blir det möjligt att utveckla nationella riktlinjer för ett löpande kvalitetsarbete. Ett ständigt förbättringsarbete som upprätthålls med hjälp av informatiken där kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer utgör en naturlig del i detta arbete, är avgörande för en hög kvalité inom vården. De kvalitetsindikatorer och resultatmått som utarbetas måste vara verksamhetsövergripande och följa hela vårdhändelsens olika insatser samt omfatta vårdtagarens bedömning av den vård och omsorg som vårdtagaren fått. Resultatet av denna vård och omsorg måste sedan kunna mätas och föras tillbaka till verksamhetens olika delar och användas för att förbättra vården. Med hjälp av ett ständigt förbättringsarbete är det möjligt att vidmakthålla en hög kvalitetsnivå inom vården.


Informations- och kommunikationsteknologi spelar idag en allt mer genomgripande roll i hälso-och sjukvården i det löpande förbättringsarbetet. Informatik är den vetenskapliga studien av information och hur man presenterar och behandlar den i kodad form. Ämnet studerar hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system som lagrar, bearbetar och förmedlar olika typer av information. Datoriserad information används för att samla in, bearbeta och sedan kommunicera kunskap om patienten. Information som är betydelsefull för det löpande förbättringsarbetet.

Eftersom information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer har informatiken även kognitiva och sociala aspekter. Informatik utgör därför en betydande del i såväl klinisk verksamhet som utbildning, administration och forskning.