Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

1. Introduktion

Varmt välkommen!

I den här kursen ska
du skriva ett examensarbete inom omvårdna. Arbetetbestår av en kandidatuppsatssom du skriver tillsammans med en annan student.
I kursensker en ämnesfördjupning, både inom omvårdnad men också i forskningsprocessen.
Under kursen ska du ochdin medförfattare insamla,bearbeta, analysera ochsammanställa data. Ni ska också skriva uppsatsen, försvara den och granska andras uppsatser. Ni arbetar med uppsatsen under handledning. Efter halva kurstidenerbjuds ett arbetsseminarium
där ni får tillfälle att diskutera ert arbete med examinator men där ni också ska granska och diskutera andra studenters arbeten. Uppsatsen examineras i slutet av kursen vid ett seminarium där ni både ska försvara er egen uppsats men också kritiskt granska någon annans uppsats. Under kursen ska ni också medverka i en samverkansdag.
Kursen har ett provmoment: Kandidatuppsats 15 hp. För att bli godkänd på det momentet krävs att du uppfyllt flera delar:
Du ska ha en godkänd kandidatuppsats som ska ha lämnats in för arkivering i pappersformat samt publicerats digitalt, ett godkänt respondentskap, ett godkänt opponentskap. Du ska också ha deltagit i två extra examinationsseminarier och en samverkansdag.
Lycka till!