Studieguide: SJSD22

1. Introduktion

Människor drabbas ibland av komplexa ohälsotillstånd som kräver specifik bedömning och vård. En allt äldre befolkning innebär att många är så kallat multisjuka, med kroniska sjukdomar som utöver det de vid aktuellt vårdtillfälle söker för kan påverka deras totala omvårdnadsbehov. I denna kurs fokuseras på omvårdnad av personer med komplexa ohälsotillstånd. Det handlar dels om akuta tillstånd som kan påverka flera vitala funktioner så som andning, cirkulation och medvetande, men också den multisjuke patientens omvårdnadsbehov i såväl akut som palliativ vård.


Omvårdnadsteoretiker uttrycker omvårdnadens innehåll och mening på olika vis, utan att det därmed behöver vara någon motsättning mellan dessa. Henderson menar att omvårdnad syftar till att hjälpa patienten att genomföra de aktiviteter i dagligt liv som patienten själv skulle genomfört om patienten haft kraft och förmåga. Orem betonar sjuksköterskans roll i att stödja patienten i egenvård. De svenska omvårdnadsforskarna Maria Arman och Arne Rehnsfeldt fokuserar på patientens lidande, och menar att sjuksköterskans fokus på lidande inom vårdvetenskapen kan jämföras med läkarens fokus på sjukdom inom medicinsk vetenskap. Begreppet lidande är ett paraplybegrepp över de akuta och långvariga tillstånd som ingår i kursen. Du ges som student möjlighet att genom läraktiviteter skaffa en handlingsberedskap i att identifiera lidande, dess orsaker samt åtgärder för att förebygga och lindra lidande.


Lidandet tillhör livet och kan anses som ett naturligt tillstånd för att vara människa. Bedömning av lidande och sårbarhet, liksom av behov av stöd och tröst är emotionella och existentiella omvårdnadsperspektiv som sjuksköterskan tillsammans med andra uppgifter också har att beakta. Vissa grupper är mera sårbara än andra, exempelvis personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning samt äldre personer och barn. Utmaningen för sjuksköterskan kan vara att identifiera deras omvårdnadsbehov och lindra lidandet; att få personen att känna förtröstan, hopp, tillit och mod för att kunna se framåt och gå vidare och försonas med det som skett.


För en säker och effektiv vård behöver sjuksköterskan ha förmåga att bedöma, planera för och tillgodose patientens komplexa omvårdnadsbehov. Om den inledande bedömningen brister ökar risken för komplikationer för patienten. I sjuksköterskans datainsamling ingår att kombinerat med anamnes bedöma patientens aktuella fysiologiska och psykiska status. Här startar den personcentrerade vården. Vad ser du, vad hör du och vad känner du? Parallellt med denna process inleds relevanta undersökningar som kan stödja såväl medicinsk diagnos som omvårdnadsdiagnoser, och lämplig vård och behandling kan påbörjas.


Planering av omvårdnaden handlar även om att prioritera behov och åtgärder.  Det innebär att fatta beslut om vilket/vilka mål som omvårdnaden ska riktas mot, och samtidigt reflektera över omvårdnadens begränsningar. Med utgångspunkt från denna prioritering väljs sedan omvårdnadsåtgärder, som synliggörs i patientens individuella vårdplan. Genomförande, utvärdering och dokumentation av omvårdnadsåtgärder och delegerade medicinska åtgärder sker kontinuerligt. Omprioriteringar och nya åtgärder kan bli aktuella. 


Du ges under kursen möjlighet att genom olika läraktiviteter öka handlingsberedskapen i att bedöma behovet av omvårdnadsåtgärder vid komplexa akuta och långvariga ohälsotillstånd, föreslå adekvata åtgärder och dokumentera dessa i en individuell vårdplan.