Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

  

4. Neonatalvård

På neonatalavdelning, (två dagar) ska Du ta del av/delta i alla deras aktiviteter..

- träna dig i omhändertagandet av det sjuka barnet
- träna i att omhänderta asfyktiska barn och under handledning vidta adekvata åtgärder
- delta i undervisning, information samt vårdplanering som ges till föräldrarna under barnets
  sjukhusvistelse
- skaffa förståelse för föräldrarnas reaktioner i samband med vistelsen på
  neonatalavdelningen.

Du får du inte ha frånvaro utan att ta igen. Din handledare ska skriva under ett intyg, se kursens förstasida.

Inlämningsupgift, observation

Läraktiviteten har som syfte att ge kunskap om diagnoser, behandlingar/undersökningar och omvårdnad, samt hur barns och föräldrars behov inom neonatalvård tillfredsställs. Syftet är också att utveckla ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.

Du väljer, i samråd med din kliniska handledare, ett barn och dess föräldrar som du under ett par timmar observerar avseende medicinska- och omvårdnadsåtgärder. Efter genomförd observation skall du beskriva och reflektera över den.

I sammanställningen bör nedanstående ingå:

  • Barnets medicinska problem och de insatser samt omvårdnadsåtgärder som kan relateras till barnets behov under den tid som observationen gjordes
  • Hur barnets behov och familjens delaktighet kom till uttryck samt tillfredsställdes/inte tillfredsställdes
  • Etiskt förhållningssätt, bevarande av integritet, autonomi och värdighet för barnet och familjen 

Antalet ord ska vara 800-1500, exklusive titelsida och referenslista. Innehållsförteckning behövs inte. Anknyt och referera till kurslitteratur och eventuellt till annan litteratur. Din fördjupning ska även innehålla egna reflektioner. Ladda upp uppgiften i forum snarast efter dina fältstudier.