Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

  

1. Aktivitetsbeskrivning VFU BB/ inkl.neonatalvård, 2,5 hp

Lärandemål

 •  beskriva och kritiskt reflektera över en amningsobservation.
 • självständigt ge amningsstöd samt identifiera och bedöma amningskomplikationer,
 • undervisa, uppmuntra till delaktighet och stödja föräldrar under normala förhållanden såväl som i krissituationer,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen.
 • tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner, kollegor och övrig personal,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt uppfatta sina egna begränsningar

Innehåll:

 • Råd och stöd i samband med amning
 • Amningsobservation
 • Tillmatning av det nyfödda barnet, när, var, hur och av vem?
 • Barnets utveckling och mognadsgrad
 • Akutbord för nyfödda barn, återupplivning och kuvösvård
 • Avvikelser efter förlossning
 • Vårdplanering, dokumentation, etik och genusperspektiv i samband med barnafödande


Läraktiviteter: sex dagars vfu på eftervårdsavdelning samt fältstudiedagar

Obligatoriska läraktiviteter: Fältstudie två dagar neonatalavdelning, inklusive intervju med förälder.

Examination:
- BB  -
Individuellt enligt fastställda kriterier (formulär) (VFU)
- Amningsobservation individuell skriftlig inlämningsuppgift.