Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

...

4. Bedömning

BEDÖMNING

Före din vfu ska du skriva ner dina EGNA individuella mål på betygsunderlaget (alltså inte bara lärandemål från kursplanen). Du ska i slutet värdera hur du tycker att du uppnått dina mål.

Bedömningssamtal sker med dig och din/dina handledare dels i mitten av kursen och dels i slutet. Under mittsamtalet deltar även en lärare från utbildningen via adobe connect eller högtalartelefon. Se detaljer under länk Mittsamtal t.v. på sidan.  Studenten ansvarar för att kontakta lärare för att avtala tid. Tiden bör vara under din fjärde vecka på förlossningsavdelning. Vänd dig till samma lärare som var med vid ditt mittsamtal i kurs SBMS14. Mittsamtalet och slutbedömningen ska dokumenteras i samma betygsunderlag/dokument (se på kursens förstasida) där du vid kursens början skrev dina individuella mål.

Betygsunderlaget ska fyllas i av handledare  FÖRE mittsamtalet och slutsamtalet och ska då utgöra underlag för samtalen.

Vid eventuella problem förutsätts att både du och din handledare GENAST tar kontakt med kursansvarig och/eller den lärare som har ansvar för mittsamtalet (se dokument på kursens förstasida). Signaler om problem SKA uppmärksammas och diskuteras senast i samband med mittsamtalet. Observera att det formellt är utbildningens lärare som ansvarar för bedömningen och att handledarens bedömning är ett underlag.

Boka in en timma i mitten av den verksamhetsförlagda utbildningen (efter konfirmation av tiden med den lärare som ansvarar för mittsamtalet) och en timma sista veckan för samtalen. Betygsunderlaget ska lämnas till kursansvarig lärare.

Betyg ges efter varje kurs vilket innebär slutbedömning efter 5 veckors förlossningspraktik i kurs SBMR15. Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Använd kriterier för godkännande enligt kursplanens studiemål som hjälp. 

Vid underkänt resultat i verksamhetsförlagd utbildning, erbjuds möjlighet till en (1) omexamination (5 veckor).

Övrigt
Under den sammanlagda verksamhetsförlagda utbildningen (termin 2 och termin 3) på förlossningsavdelningen, ska du övervaka och handlägga c:a 100 kvinnor på förlossningsavdelning samt under handledning biträda vid hälften (50) av dessa för att erhålla utbildningsbevis. Du ska också (sträva efter) att ha minst 5 förlossningar med upprätta förlossningsställningar (ex. fyrfota, knästående eller pall).

Du ska handha  minst 3 sectio under din utbildning. Du ska vara förtrogen med både elektiva och akuta sectio.Högst 3 sectio får räknas in i de 50 förlossningarna.