Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

...

1. Aktivitetsbeskrivning VFU, Förlossningsvård 7,0 hp

Lärandemål

 • observera, övervaka och handlägga den normala fysiologiska förlossningsprocessen,
 • bedöma behov av samt ge smärtlindring i samråd med kvinnan,
 • bedöma och tolka normal cardiotocografi (CTG) samt identifiera och förklara avvikande CTG,
 • bedöma och utföra lämpligt perinealskydd, bedöma vaginal- och perinealbristningar samt utföra perineotomi och suturering,
 • handlägga vanligt förekommande avvikelser vid förlossning och eftervårdstid, samt vidta adekvata åtgärder,
 • urskilja och bedöma normala såväl som akuta tillstånd, reaktioner hos foster och nyfödda barn samt påbörja adekvat behandling i akuta situationer,
 • prioritera och planera handläggandet av flera kvinnor under normalt förlossningsarbete och vid behov delegera,
 • undervisa, uppmuntra till delaktighet och stödja föräldrar under normala förhållanden såväl som i krissituationer,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen.
 • tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner, kollegor och övrig personal,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt uppfatta sina egna begränsningar

Innehåll

  • Vård i samband med födsel
  • Förlossningsställningar
  • Fosterövervakning (tratt, fosterljudsregistrering, cardiotocografi (CTG), pH, laktat)
  • Första amningen i samband med förlossning
  • Smärta och smärtlindring under förlossningsarbetet
  • Handläggande i samband med planerat och akut kejsarsnitt, vacuumextraktion,
  • tångförlossning, manuell placentalösning, sätesförlossning samt postpartumblödning
  • Vaginal- och perinealbristning, perineotomi, samt suturering efter förlossning
  • Perinealskydd
  • Nyfödda barns anpassning och omhändertagande i samband med födelsen
  • Tillmatning av det nyfödda barnet, när, var, hur och av vem?
  • Barnets utveckling och mognadsgrad
  • Akutbord för nyfödda barn, återupplivning och kuvösvård
  • Avvikelser under och efter förlossning
  • Postpartumsamtal
  • Vårdplanering, dokumentation, etik och genusperspektiv i samband med
  • barnafödande
  • Författningar och föreskrifter i förlossningsvården

  Läraktiviteter

vfu

Obligatoriska läraktiviteter:

Vägledning i yrkesrollen

Skriftliga dagliga reflektioner

Examination

  Individuell bedömning enligt fastställda kriterier (formulär) i VFU med muntlig genomgång


Tänk på vårdseminariedagen när du planerar ditt schema. Vårdseminariet ingår inte i dina verksamhetsförlagda utbildningsdagar utan ska tas av den 5:e dagen i veckan.