Aktivitetesbeskrivning VFU Förlossning, 9 hp

...

1. Aktivitetsbeskrivning VFU, förlossning,9 hp

Lärandemål för kursen

 • förklara områdets vetenskapliga grund och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • identifiera och under vägledning handlägga den normala fysiologiska förlossningsprocessen,
 • identifiera kvinnans behov av smärtlindring samt parets behov av professionell närvaro,
 • förklara och tillämpa fosterregistrering - cardiotocografi (CTG) samt lyssna med tratt,
 • bistå vid kejsarsnitt, identifiera avvikelser från det normala förloppet samt föreslå adekvata åtgärder,
 • diagnostisera, identifiera och beskriva olika vaginal- och perinealbristningar, samt suturera under handledning,
 • självständigt ta hand om mor och barn efter förlossningen, ge amningsstöd samt undervisa och stödja båda föräldrarna under normala förhållanden,
 • dokumentera vården samt följa och tillämpa de författningar och föreskrifter som gäller inom förlossningsvården,
 • planera, leda och samordna vårdarbetet samt att ge strukturerad muntlig rapport,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • främja kvinnans och hennes närståendes delaktighet i vård och beslutsfattande samt samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen.
 • visa ett etiskt förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och sina egna begränsningar

Innehåll

Kursen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förlossningsavdelning

 • Handläggning av normal fysiologisk förlossning innefattande att kunna genomföra yttre palpation och följa barnets nedträngande, inre vaginal palpation, följa cervix mognads- och öppningsgrad, identifiera barnets rotationer i bäckenet samt följa värkstatus
 • Normala, fysiska, hormonella och psykiska tillstånd, reaktioner och förändringar hos kvinnor i förlossningsarbete
 • Övervakning av mor och foster/barn under förlossningen
 • Normal fosterljudsregistrering, cardiotocografi (CTG), lyssna med tratt
 • Smärta och smärtlindring under förlossningsarbetet
 • Stöd under förlossning till båda föräldrarna
 • Sectio
 • Diagnostik av vaginal- och perinealbristning, samt suturering efter förlossning
 • Perinealskydd – handläggande i samband med barnets framfödande
 • Barnets anpassning och omhändertagande vid födelsen
 • Mor-barn interaktion, far/partner-barn interaktion
 • Partners roll under och efter förlossning
 • Vanligt förekommande avvikelser vid förlossning
 • Dokumentation
 • Etik inom förlossningsvården
 • Genusperspektiv inom förlossningsvården
 • Författningar och föreskrifter i förlossningsvården
Läraktivitet
 • VFU
 • Individuella studier
Obligatoriska läraktiviteter

Vägledning i yrkesrollen (omvårdnadshandledning)

Skriftliga dagliga reflektioner

Examination
Individuellt enligt fastställda kriterier (formulär) med muntlig genomgång