Aktivitetsbeskrivning Stöd i föräldraskapet 0,5 hp

...

3. Grupparbete - Examination 15/3 och 16/3

Grupparbete och examination

Seminarium:
15/3 Kl. 09-13: basgrupp 3 och 4  lokal   C 302   Lärare: Helena Nilsson

16/3 Kl. 09-13: basgrupp 1 och 2  lokal    C 302. Lärare: Eva Persson     

Under din verksamhetsförlagda utbildning ska du göra en seminarieuppgift som handlar om "stöd i föräldraskap". Samhällets instruktioner startade med SOU 1978:5 (föräldrautbildning) vilket senare har ersatts med SOU 1997:161, Stöd i föräldraskapet.

”Målsättning för MHV s föräldrastöd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet, samt förlossningsförberedelse både fysiskt och psykiskt” (SFOG, rapport 76).

 

Varje grupp får ett område att reflektera och diskutera över i ca 1 timme och 45 minuter (inklusive kaffe) samt förbereda redovisning/diskussion i helklass.

Varje grupp ska presentera minst en vetenskaplig artikel som berör föräldrastöd i graviditet och som passar till det område ni ska studera.

Reflekteras och diskuteras i alla basgrupper:                
 

Stöd i föräldraskap/föräldraförberedelse har varit/är mycket fokuserad på kvinnan och barnet samt den väntande förlossningen och inte på föräldraskapet och tiden efter förlossningen.  Hur kan vi ge föräldrarna realistiska förväntningar av första tidens föräldraskap?


Basgrupp 1 och 3

- Finns det evidens för att föräldraförberedelse har positiv effekt på förlossningsutfallet? Vad innebär egentligen föräldraförberedelse? Försök ge exempel.
- Vilka positiva effekter skulle föräldraförberedelse kunna ha (förutom på själva förlossningen) tror du?

- Barnmorskans roll

Basgrupp 2 och 4
- Vilka behov tror du att föräldrarna har och vad tror du att de vill veta? O
lika familjekonstellationer, olika social bakgrund, olika etnicitet. Genusperspektiv?

- Hur skulle du vilja ha en grupp sammansatt? Hur tillgodoser du allas behov i heterogena grupper? Fundera över ett tänkt upplägg av föräldraförberedelse. Motivera.

- Barnmorskans roll

Redovisningen ska vara en ca 20 min lång presentation av det aktuella området. Avsluta framträdandet med att föra en dialog med den andra gruppen (10 minuter).

För godkänt krävs aktivt deltagande under seminariet, beskrivning av relevant faktainnehåll, samband och sammanhang samt  egen reflektion. Pedagogiskt hjälpmedel ska användas. Se separat dokument "Bedömningkriterier" som ligger utanför Aktivitetsbeskrivningen.

Obs. Skriftlig inlämning av uppgiften enligt instruktion och diskussion med kursansvarig ska inlämnas om du inte har möjlighet att delta i seminariet. Den skriftliga uppgiften ska behandla samtliga punkter i instruktionen för seminariet.