Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

5. Examination VFU

Examination sker genom:
- godkänd verksamhetsförlagd utbildning utifrån bedömning från handledare på barnmorskemottagning, enligt kursens studiemål. Vid tveksamhet om godkännande deltar utbildningens lärare som har det slutliga ansvaret för examination.