Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

4. Förskrivningsrätt för preventivmedel

Mål och kriterier för förskrivningsrätt i födelsekontrollerande syfte

Teori
Teoretisk utbildning sker dels i kurs  SBMT10 och dels i  kurs SBMS16. Specifik teoretisk tentamen sker i båda dessa kurser. 

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning inom antikonception, sker i  kurs SBMR11 (cirka 30 timmar) och kurs SBMS17 (MINST 30 timmar). Under den första terminen ska du under dina 30 timmar delta och sträva efter att, under handledning, praktiskt genomföra samtliga delar som ingår i preventivmedelsrådgivning.

I termin 3, ska du, under överinseende av erfaren barnmorska med förskrivningsrätt, under minst 30 timmar, ha genomgått adekvat verksamhetsförlagd utbildning i preventivmedelsrådgivning (SOSFS 1996:21). Du har här också två veckor på ungdomsmottagning att tillgå för att få ihop dina timmar. Vid behov får din handledare på barnmorskemottagningen samråda med barnmorskan på ungdomsmottagningen, detta gäller särskilt om UM kommer efter placeringen på BMM.

Examination - termin 3
För godkänt delmoment (familjeplanering och antikonception, 1,5 hp) ska studenten de sista 10 timmarna kunna arbeta självständigt (under övervakning av handledaren) med preventivmedelsrådgivning. Studenten bör ha satt in 4-6 spiraler på egen hand, vara väl förtrogen med gynekologisk palpation, vara väl förtrogen med riskbedömning samt ha god känsla för egna begränsningar. Möjlighet att träna på insättning av stavar ska också ha givits.  Student som ej uppfyller kriterierna för godkänd erbjuds en omprövning á 30 timmar.

Ansvarig för både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning och examination är leg. barnmorska, adjunkt/lektor, vid Institutionen för hälsovetenskaper, barnmorskeprogrammet, i samråd med den barnmorska som varit handledare i den  verksamhetsförlagda utbildningen. 

Övrigt
Student rekommenderas, vid behov, att praktisera 1 dag på gynekologisk mottagning (termin 1) och där träna gynekologisk palpation. Handledare på barnmorskemottagning ska om det behövs hjälpa studenten att etablera kontakt med den gynekologiska mottagningen. Detta för att klargöra för aktuell personal målet med dagen så att den blir meningsfull för studenten. Likaså har handledaren ansvar för att hjälpa studenten att planera för eventuell praktik på t ex annan barnmorskemottagning för att målet med 30 timmar ska kunna infrias (termin 3).