Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

1. Aktivitetsbeskrivning VFU

Lärandemål = specifika kursmål för temat

 • självständigt utföra gynekologisk undersökning, cellprovtagning, STI -provtagning (sexuellt överförbara sjukdomar)och graviditetstest,
 • identifiera behov, ge individuellt stöd och information i samband med samlevnadsfrågor, familjeplanering och antikonception, samt ge information i enlighet med Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets föreskrifter,
 • övervaka och handlägga den normala graviditeten samt identifiera hälsorisker och på ett pedagogiskt sätt ge hälsoundervisning till de blivande föräldrarna,
 • identifiera kvinnans behov, samt ge information och individuellt stöd i samband med inducerad abort,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • dokumentera enligt gällande författningar och föreskrifter,
 • främja kvinnans och hennes närståendes delaktighet i vård och beslutsfattande samt samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen,
 • visa ett etiskt förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att uppfatta sina egna begränsningar

 

Innehåll

 • Gynekologisk undersökning, cellprovtagning, STI-provtagning, graviditetstest
 • Antikonceptionsrådgivning, metoder (hormonella, icke hormonella/grön antikonception)
 • Familjeplanering inkluderande inducerad abort
 • Förskrivningsrätt
 • Applicera antikonceptionsmedel
 • Normal graviditet och graviditetsövervakning, vård och behandling
 • Hälsoundervisning
 • Föräldrastöd individuellt och i grupp
 • Prenataldiagnostik
 • Efterkontroll under barnsängstiden
 • Sexualitet och samlevnad
 • Dokumentation inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
 • Författningar, föreskrifter och andra regler inom specialområdet

 

Läraktiviteter

 • Du får en egen handledare (barnmorska) på barnmorskemottagning som du följer under dina fyra veckors verksamhetsförlagda utbildning.

Obligatorisk läraktivitet

 • Aktivt deltagande i abortverksamhet (VFU).  Du ska under denna kurs vara en dag på abortmottagning. Till denna dag får du ta av dina BMM-dagar. Närvarointyg ska lämnas till kursansvarig lärare.
 • Vägledning i yrkesrollen (omvårdnadshandledning)

Examination:

 • Individuell enligt fastställda kriterier (formulär) med muntlig genomgång (VFU)