Läraktivitet: Omvårdnadens begrepp och teorier

..

1. Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Beskriva de fyra konsensusbegreppen inom omvårdnad och relatera dessa till omvårdnadens historiska-, teoretiska- och filosofiska grunder.
  • Relatera begreppen människa, hälsa, transition, interaktion,  personcentrerad vård samt miljö till ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.
  • Beskriva hur sjuksköterskans arbete relaterar till omvårdnadsprocessen.

Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsningar
  • Seminarium
  • Fältstudier

Examination

  • Skriftlig individuell hemtentamen.
  • Obligatoriskt seminarium omvårdnadsteorier
  • Obligatorisk närvaro på fältstudier