Kursbok SJSF12 Delkurs I

1. Introduktion

Välkommen till kurs SJSF12 "Omvårdnadens teknik och metod" 7,5 hp.

Syftet med kursen är att koppla samman teori och praktik, träna färdigheter och handlingsberedskap för att kunna ge en god omvårdnad. Därför ska du lära dig tekniker och metoder som kan användas i många tänkbara situationer.

Kursen löper över de tre första terminerna av utbildningen och är uppdelad i tre delkurser. En del aktiviteter har du tillsammans med studenter i röntgensjuksköterskeprogrammet.

 

Vad menas med omvårdnadens teknik och metod?

Den engelska termen ”technology” betyder teknologi eller teknik, men översätts ofta till svenska med ordet metod.

The Health Technology Assessment Group tillsatte en utvärderingsgrupp 1991 som definierade medicinsk metodik som ”alla metoder som används inom hälso- och sjukvården för att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdomar samt förbättra rehabilitering och långtidsvård” (Department of Health, Research for Health, 1991).

I omvårdnadssammanhang har det varit mer vanligt att använda begrepp som åtgärd eller arbetssätt för att beskriva förekommande ”metoder” och mindre vanligt att använda ordet teknologi.

Begreppet vårdteknologi kan användas i bemärkelsen läran om tekniker i vården eller kunskap om vårdens praktiska genomförande. Teknologi kan definieras som kunskap som appliceras för att nå uppställda mål i en given situation.

För att undvika missförstånd redovisas nedan ett antal termer med närliggande betydelse som vi vill särskilja i denna kurs:

 • Med termen teknologi avses vetenskapen om teknik uttryckt som
  • teknik, tekniska anordningar och dylikt
  • tillämpning av teknikens metoder och idéer inom annat område än teknik till exempel undervisningsteknologi, läran om tekniska hjälpmedels användning i undervisningen (www.ne.se).
 • Med termen metodik avses olika vetenskapers tillvägagångssätt för att vinna kunskap eller lösa problem, jmf. metodologi (www.ne.se)
 • Termen teknik avser en sammanfattande benämning på alla människors metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål (www.ne.se)
 • Termen metod definieras som ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat (www.ne.se)
 • Termen åtgärd definieras som en handling (för att uppnå ett visst syfte) inkluderande behandling (www.skolverket.se/skolnet/lexikon/).
 • Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd personal i samverkan med patienten och när så är lämpligt även patientens närstående formulerar och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Omvårdnadsåtgärder spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. I omvårdnadsåtgärder ingår bedömning, planering, genomförande och utvärdering av resultat

Mot denna bakgrund definieras i denna kurs termen metod som ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat. Detta innebär att en metod kan innehålla flera delkomponenter. Termen metod kan därför dels uppfattas som ”ett paket” av metoder och dels som delkomponenter av planmässiga tillvägagångssätt, vilka kan vara möjliga att utvärdera var för sig. Vi kommer i kursen och i utbildningen som helhet att skilja på:

 • metoder för värdegrundat förhållningssätt i vårdrelationen
 • stödjande och behandlande omvårdnadsmetoder
 • metoder för att bedöma lidande/välbefinnande vid hälsa, ohälsa och sjukdom
 • metoder för att förebygga ohälsa och/eller att behandla hälsa
 • metoder för att åtgärda, utvärdera och/eller mäta effekt av den planmässiga vården
 • metoder för att organisera vården

Välkommen till en spännande tid av lärande, utmaningar och kreativ frustration där du stegvis kommer att forma din profession till legitimerad sjuksköterska.