Kursbok

.

16. Farmakologi

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för allmänfarmakologiska begrepp gällande dynamik, kinetik, interaktioner, biverkningar och sambandet dem emellan samt beskriva effektvariationer vid läkemedelsbehandling
  • Kunna beskriva olika administrationsvägar och beredningsformer för läkemedel
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt
  • Kunna använda FASS och kunna förklara de lagar och författningar som styr sjuksköterskans arbete för en säker läkemdelshantering


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsningar2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

FASS (senaste upplagan). Stockholm: Läkemedelsinformation LINFO. www.fass.se

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Läkemedelsboken 2014. Läkemedelsverket. http://www.lakemedelsboken.se

Läkemedelsverket. https://lakemedelsverket.se/

Norlén, P. & Lindström, E. (senaste upplagan). Farmakologi. Stockholm: Liber. Kapitel 1-2 samt kapitel 15.

SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso-
och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1Föreläsningar

Introduktion till allmän farmakologi, Farmakodynamik, Farmakokinetik samt Biverkningar och interaktioner av Rebecca Gagnemo Persson

FASS och läkemedelsförfattning av Karin Ängeby
3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Använd Fass för förskrivare på nätet.

Uppgifter att arbeta med:

Utgå från SOSFS 2000:1 inkl SOSFS 2012:9

1

Förklara kortfattat följande termer:

-         administrering av läkemedel

-         iordningställande av läkemedel

-         läkemedelsform

-         läkemedelsförråd

2

Vilka yrkeskategorier får iordningsställa och administrera läkemedel?

3

Hur skall en korrekt läkemedelsordination se ut?

4

Vad skall iakttagas vid iordningställande och överlämnande av läkemedel till patient?

5

Vilka möjligheter har studerande att träna läkemedelshantering under klinisk utbildning?

6

Vad gäller beträffande tillförsel och uttag av narkotika i läkemedelsförrådet inom sluten vård?

7

Vad menas med ordination enligt generella direktiv?

8

Legitimerad sjuksköterska har om vissa förutsättningar uppfylls rätt att rekvirera läkemedel inom hälso- och sjukvården.

9

I ändringsförfattningen SOSFS 2012:9 klargörs att det är läkarens ansvar att läkemedelsgenomgång sker. Ge en kortfattad förklaring vad detta innebär.


Arbeta med nedanstående Fassuppgifter:

Utgå från innehållsförteckningen i Fass

1

Vilket läkemedel innehåller simvastatin? 

2

Vilka är indikationerna för Zocord®?

3

Ge exempel på sällsynta biverkningar gällande Zocord®.

4

Vad innebär läkemedelsinteraktion?

5

Vad betyder EF i en preparattext?

6

Vad betyder ® i en preparattext?

7

Vilka läkemedel innehåller antidoten naloxon och vid vilka tillstånd är det indicerat?

8

Vilka läkemedel innehåller antidoten deferoxamin och vid vilket tillstånd är det indicerat?

9

Vilka orala suspensioner (flytande beredningar) innehållande fenoximethylpenicilin har fruktsmak?

10

Vad innebär den information som lämnas under rubriken ”Graviditet” respektive ”Amning” för preparatet Minirin i beredning näsdroppar/nässpray?

11

Nämn 2 preparat som är registrerade och som innehåller den farmakologisk substansen paroxetin.

12

Vilka olika farmakologiska/terapeutiska undergrupper finns för behandling av sjukdomar under D09A?

13

Vilka indikationer gäller för Adrenalin NM Pharma?

14

Infusion Ringer-acetat, Baxter, innehåller en del elektrolyter. Hur mycket natrium och hur mycket kalium innehåller infusionen per 1000 ml?

15

Vilken typ av biverkningar skall rapporteras till Läkemedelsverket?

16

Beträffande Trafik och läkemedel kan man läsa om studier beträffande vissa läkemedelsgrupper. Ange kort vilken information får man beträffande antihistaminer?

17

När lämnas ersättning av läkemedelsförsäkringen för läkemedelsskada och vart vänder man sig?

18

Vid licensförskrivning skall en skriftlig motivering lämnas på särskild blankett. Var får finns denna blankett?

19

Klorokinfosfat Recip används som malariaprofylax. Vilka övriga indikationer finns?

20

Vilka läkemedel marknadsför Amgen AB i Sverige?

21

Vem ger ut Fass? Vilka står bakom detta bolag?

22

Hur behandlas en patient som är akut förgiftad av Citodon®?

23

Vilket Europakodnummer (E-nummer) har bensoesyra?

24

Kan en idrottsman använda läkemedel som innehåller salbutamol (tillhör dopinggrupp S3)?

25

Hur definierar Läkemedelsverket en läkemedelsbiverkning?

 


4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Allmän farmakologi, 3,0 hp och genomförs som en salstentamen.

Författningshandboken eller utskrift därifrån: läkemedelsförfattning,  kan vara tillåtet att använda vid examination. Även miniräknare (ej mobilens kalkylator) kan vara tillåtet att använda. Vilket som är tillåtet att använda kommer att framgå på respektive tentamen. Observera att tentamensvakterna har till uppgift att kontrollera att inga otillbörliga anteckningar förekommer i tillåtet material.


För godkänt av individuell salstentamen gäller 70 % rätt.