Kursbok

.

13. Njursystemet och urinvägar samt vätske- och syra-basbalansen

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • Kunna identifiera faktorer som påverkar vätske-, elektrolyt-, och syra-basbalans i relation till funktion, fördelning och förflyttning av vätska och elektrolyter i kroppen
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsningar2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 11, 12 och 14.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.


Föreläsningar

Njursystemet och urinvägarna samt Vätske- och syra-basbalansen av Anita Ziegler.


3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Enskilt

Miktionsprocessen

Utgå från din egen miktionsprocess och iaktta under fem dygn (inklusive helg) hur den fungerar. När och hur ofta kissar du? Hur ser färg och koncentration ut? Ändrar sig dessa förutsättningar under de fem dygnen? Kan dessa förändringar bero på val av föda och dryck? Kan förändringarna bero på aktuellt vätskeintag? Kan förändringarna bero på stress, andra miljöfaktorer eller annat? Ställ dessa förändringar i relation till det du läst i kurslitteraturen.

Intervjua någon äldre person som du kan prata med lite ”personligt”, t ex morföräldrar eller farföräldrar, om hur deras miktionsprocess fungerar, hur de tänker kring det och vad de anser vara normalt. Jämför det med din egen miktionsprocess och formulera slutsatser kring detta.

Känner du någon i din omgivning som har barn som är 2-5 år? Prata med föräldrarna hur de har jobbat med att lära barnet att gå på toaletten och hur de gör i vardagen för att undvika att barnet kissar i byxorna. Du kommer märka att föräldrar påminner sina barn om att kissa med jämna mellanrum. Varför gör de det? Hur hänger det ihop med barnets miktionsprocess?

Det finns en mängd faktorer som kan inverka negativt på miktionen och diuresen. Kan du identifiera vilka dessa faktorer är? Lista dem schematiskt ihop med en förklaring till varför dessa faktorer ger en negativ inverkan på miktionen och diuresen.  Vilka av dessa faktorer har du själv varit påverkad av under de fem dagar du gjorde din självvärdering ovan och i vilka sammanhang? Hur förstår du denna påverkan?


I basgrupp

Miktionsprocessen
Utifrån litteraturen, dina egna erfarenheter samt de intervjuer du har gjort sammanfattas i gruppen vad som kan anses vara normalt och vilka förutsättningar som krävs för att det ska vara så.


Vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen

Ålder: På vilket sätt påverkar en persons ålder vätskebalans och syra-basbalans? Vad är ”normalbehov” för vätskeintag i olika åldrar samt utifrån kön och kroppskonstitution.

Temperatur: Hur påverkas ”normalbehov” för vätskeintag i olika åldrar av temperaturskillnader?

Livsstil: Lista livsstilsfaktorer som påverkar ”normalbehov” för vätskeintag i olika åldrar samt förklara varför påverkan sker.

Sjukdomar: När du drabbas av en magsjuka kan pH-balansen påverkas i kroppen. Hur sker påverkan? Varför? Hur kan kroppen kompensera för en rubbning?

Vad kan anses vara normalbehov av vätska och elektrolyter samt vilka förutsättningar som krävs för att det ska vara så?  Sammanfatta vad som räknas som normalt pH och hur man behåller en normal syra-basbalans. Diskutera möjliga lösningar på de frågor/oklarheter som ni har identifierat.

 

4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi, 5,5 hp och genomförs som en salstentamen.

För godkänt av individuell salstentamen gäller 70 % rätt.