Kursbok

.

14. Reproduktionssystemen

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsning2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 13.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsning

Reproduktionssystemen av Anita Ziegler.


3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Enskilt

Utgå från kapitel 13 i boken Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonaloch gör en mind-map över det manliga fortplantningssystemet och en mind-map över det kvinnliga fortplantningssystemet.


I basgrupp

Jämför era respektive mind-maps om fortplantningssystemen avseende val och förklaringar till viktiga begrepp och funktioner. Diskutera möjliga lösningar på de frågor/oklarheter som ni har identifierat.


4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi (5,5 hp) och genomförs som individuella salstentamina och som en gruppaktivitet.

För godkänt av individuell salstentamen gäller 70 % rätt.