Kursbok

.

10. Respirationssystemet

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt
  • Kunna förklara normala variationer och avvikelser i kroppstemperatur, puls, andning och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsningar


2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 6 och 14.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsningar

Respirationssystemet av Anita Ziegler.


3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Enskilt

Utgå från kapitel 6 (och 14) i boken Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal och gör en mind-map över andningssystemet, där du delar upp respirationsprocessen och ventilationsprocessen.


I basgrupp

Jämför era respektive mind-maps om andningssystemet avseende val och förklaringar till viktiga begrepp och funktioner. Diskutera möjliga lösningar på de frågor/oklarheter som ni har identifierat.

I samband med provmomentet Vitala parametrar ska ni kunna förklara normala variationer och avvikelser i kroppstemperatur, puls, andning och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln. Där kommer ni bland annat att berätta för varandra om hur man mäter andningsfrekvens korrekt och hanterar olika variationer, vilket gör att det ingår att identifiera vilka faktorer som påverkar andningen och därmed bör beaktas vid olika kontroller.


4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi, 5,5 hp och genomförs som en salstentamen.

För godkänt av individuell salstentamen gäller 70 % rätt.