Kursbok

.

11. Blod- och koagulationssystemet, lymfoida organ och immunsystemet

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • Kunna förklara immunsystemets betydelse för mäniskans hälsa
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsningar2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 7 och 9.

Ericson, E. & Ericson, T. (senaste upplagan). Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien. Kapitel 4.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.


Föreläsningar

Blod- och koagulationssystemet och Immunsystemet av Annelie Augustinsson

 

3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Enskilt

Utgå från kapitel 7 och 9 i boken Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal och gör mind-maps över blodet, lymfsystemet och immunsystemet.


I basgrupp

Arbeta gärna i grupper med följande frågor för att förstå immunförsvaret bättre:

  • Du har fått ett sår på handryggen där det kommit in smuts. Förklara vad som händer i immunsystemet, varför och hur kroppen reagerar på detta.
  • Du har fått en infektion av Calicivirus, i dagligt tal kallat vinterkräksjukan. Förklara vad som händer i immunsystemet, varför och hur kroppen reagerar på detta.

Jämför era respektive mind-maps avseende val och förklaringar till viktiga begrepp och funktioner samt förklaringar kring immunsystemets betydelse för människans hälsa. Diskutera möjliga lösningar på de frågor/oklarheter som ni har identifierat.


4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi, 5,5 hp och genomförs som en salstentamen.

För godkänt av individuell salstentamen gäller 70 % rätt.