Kursbok

.

8. Det muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten)

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsning2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 3 och 14.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsningar

Skelettsystemet och Muskelsystemet av Anna Nordström


3 Läraktivitet enskilt och i basgrupp

Enskilt

Utgå från kapitel 3 (och 14) i boken Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal och gör en mind-map över muskelsystemet och gör en annan mind-map över skelettsystemet.

I basgrupp

Jämför era respektive mind-maps om båda systemen avseende val och förklaringar till viktiga begrepp och funktioner. Diskutera möjliga lösningar på de frågor/oklarheter som ni har identifierat.4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi, 7,5 hp och genomförs som en skriftlig salstentamen.

För godkänt på individuell salstentamen gäller 70 % rätt.