Kursbok

.

5. Mikrobiologi och hygien

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

 • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
 • Kunna redogöra för cellens uppbyggnad och förklara de egenskaper hos cellens strukturer som har betydelse för cellens integritet och funktioner
 • Kunna redogöra för vanligt förekommande mikroorganismer samt hur de sprids och påverkar hälsa och ohälsa, inklusive nosokomiala infektioner
 • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

 • Individuella litteraturstudier
 • Föreläsningar
 • Obligatoriskt basgruppsarbete2 Förberedelser

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 9.

Ericson, E. & Ericson, T. (senaste upplagan). Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien. Stockholm: Liber. Kapitel 2, 3, 5, 7och 14.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Suchomel, M., Kundi, M., Pittet, D., Weinlich, M. & Rotter, M.L. Testing of the World Health Organization recommended formulations in their application as hygienic hand rubs and proposals for increased efficacy. Am J Infect Control 40 (2012) 328-3.

Föreläsningar

Allmän mikrobiologi samt Infektioner av Annelie Augustinsson


3 Obligatorisk läraktivitet i grupp

 • Arbeta kollaborativt i basgruppen i samband med framställningen av ert presentationsmaterial (se nedan). Varje basgrupp delar in sig i två undergrupper, där vardera ”undergrupp” tar hand om ett av de tilldelade smittämnena/patientfallen (se i dokumentet Gruppindelning).

 • Varje ”undergrupp” producerar en PowerPoint-presentation (eller liknande) om tilldelat smittämne/patientfall. Var noga med att arbeta utifrån de frågor som tillhör ert smittämne/patientfall, och utgå gärna från dessa frågor i er presentation.

 • För att bli godkänd SKA kurslitteratur samt relevanta länkar till Vårdhygien Skåne och Vårdhandboken (se länkar under temat Mikrobiologi och hygien) användas. Dessutom SKA artikeln Testing of the World Health Organization recommended formulations in their application as hygienic hand rubs and proposals for increased efficacy av Suchomel läsas och kommenteras (hur relevant är den kopplat till ert patientfall?) under själva presentationen (se nedan). Referenslista enligt APA ska finnas med, gärna på sista bilden i presentationen.

 • Ladda upp er presentation som en åhörarkopia i anvisat forum på Moodle senast datum och tid för deadline.

 • Läs därefter samtliga åhörarkopior (fem stycken) som ska examineras vid samma datum och tid som ert eget arbete.

 • Genomför presentationen av ert tilldelade område under max 15 minuter. Observera att examinator kommer att tilldela vem som presenterar vad av arbetet vid examinationstillfället. Under efterföljande frågestund (10 minuter) måste alla grupper i auditoriet vara aktiva och ställa frågor, och samtliga gruppmedlemmar ska hjälpas åt att besvara dessa frågor. Varje gruppmedlem ska besvara minst en fråga för att bli godkänd. Således krävs det att samtliga gruppmedlemar är pålästa och förberedda på hela gruppens arbete. Examinerande lärare kommer också att ställa frågor samt ge feedback.

 • Det är den enskilde studentens insats som bedöms i samband med genomförandet av presentationen och vid den efterföljande frågestunden.

 • Samtliga ovanstående punkter ska vara uppfyllda för att du som student ska uppnå betyget godkänd.4 Examination och bedömningskriterier

Detta tema examineras via två provmoment. Dels det provmoment som i kursplanen benämns Mikrobiologi och hygien, 1,5 hp, och genomförs som en muntlig gruppaktivitet, och dels som en skriftlig salstentamen (Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi, 7,5 hp).

För godkänt av genomförd muntlig presentation krävs att samtliga punkter i läraktiviteten är avhandlade på ett tydligt sätt, att gruppen håller avsatt tid, att frågor från auditoriet besvaras strukturerat och att alla i gruppen deltar aktivt i genomförandet (se ovan).

För godkänt krävs systematik samt korrekta medicinska termer och begrepp.

För godkänt på individuell salstentamen gäller 70 % rätt.Ett omexaminationstillfälle kommer att ges. Vid detta tillfälle ställer examinerande lärare frågor gällande samtliga smittämne/patientfall, som du som student ska svara på. Fokus kommer att ligga på smittvägar och hur smittspridning kan undvikas, behandlingar och profylax samt basal hygien och specifika hygienaspekter.

Dina svar kommer att bedömas enligt följande:

0 = Beskrivningen uteblir eller är i största delarna inkorrekt
1 = Beskrivningen är inte heltäckande och/eller till stora delar inkorrekt
2 = Beskrivningen är i stora delar heltäckande och korrekt
3 = Beskrivningen är uttömmande och helt korrekt

För godkänt på muntlig individuell omexamination i grupp gäller 70 % rätt.