Kursbok

.

4. Celler och vävnader samt allmän patologi

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för cellens uppbyggnad och förklara de egenskaper hos cellens strukturer som har betydelse för cellens integritet och funktioner
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsningar2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 1, s. 97-101 i kapitel 4, s. 260-262 i kapitel 9, s. 364-365 i kapitel 14, s. 371-374 i kapitel 15 samt Appendix (sist i boken).

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsningar

Celler och vävnader samt Allmän patologi av Annelie Augustinsson

Genetik av Ulf Kristoffersson


3 Läraktivitet enskilt

Läs de sidor och kapitel som angetts ovan i boken Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal.


4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi, 7,5 hp och genomförs som en skriftlig salstentamen.

För godkänt på individuell salstentamen gäller 70 % rätt