Kursbok

.

2. Introduktion

Välkommen till kursen SJSG11 Människan: biologi och hälsa, 19 hp.

Denna kurs handlar om människan sedd som både biologi och hälsa.  Vi kommer att inrikta oss på hur den friska kroppen fungerar och på vad som kan anses vara normalt i termer av hälsa. Ett vårdvetenskapligt perspektiv på människan innebär att vi ser människan som en enhet av kropp, själ och ande och därmed mer än en biologisk varelse. Vi utgår också från människans upplevelse av sig själv som frisk kontra sjuk som bärare av hälsa eller ohälsa. Även om man inom stora delar av sjukvården skiljer mellan den biologiska kroppen och det patienten upplever kan jag som människa inte skilja mellan självet i form av mina känslor, upplevelser och symtom på ohälsa, och tecknen på sjukdom från min biologiska kropp. Båda dimensionerna finns alltid med, men är mer eller mindre framträdande. Relationen mellan patientens objektiva tecken på ohälsa och upplevda symtom samt hur dessa uttrycks är komplicerad. För att se när något avviker krävs att du vet hur den friska kroppen fungerar.

Trots att vi inte vet så mycket om kopplingen mellan patientens upplevda symtom och de tecken på sjukdom som vi kan observera och mäta, utgår sjukvården från att patientens symtom speglar underliggande sjukdomsprocesser. Dessa kan översättas till biologiska mått, vilka sedan kan ligga till grund för diagnostisering av patientens sjukdomstillstånd. Men, dessa samband är ofta inte klarlagda. Den här kursen utgör en nödvändig grund för att du genom omvårdnadsprocessens olika steg ska kunna värdera avvikelser från hälsa hos olika personer och diagnostisera omvårdnad. De flesta bedömningar du kommer att göra om en persons hälsa och ohälsa bottnar i dina kunskaper om den friska kroppens anatomi och fysiologi. Genom att veta hur cellen är uppbyggd och fungerar förstår du också hur olika läkemedel är utvecklade för att verka på olika celler i kroppen.

En viktig uppgift som sjuksköterska är att möta patienters behov av lärande i samband med sjukdom och ohälsa. Många pedagogiska samtal handlar om hur kroppen påverkas av olika sjukdomar, behandlingar och mediciner. I den pedagogiska funktionen ingår att på ett begripligt sätt förklara hur kroppen fungerar i friskt tillstånd och sätta det i relation till patientens situation. De kurser som kommer efter denna i programmet kommer på ett eller annat sätt återkoppla till innehållet i denna kurs. Låt dig därför utmanas av att lära och förstå hur människan fungerar utifrån sin biologi och hälsa.