Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

3. Amningsobservation

BB-uppgift - amningsobservation (färdigheter)
- Beskriv vad som ingår i en amningsobservation och varför. 

- Gör en amningsobservation och beskriv kortfattat kvinnans obstetriska anamnes och   eventuell tidigare amningserfarenhet. Beskriv det observerade, vad du bedömer, varför och vilka åtgärder som vidtogs.


- Referera i texten till kurslitteratur, minst en vetenskaplig artikel, eventuella PM
- Gör egna reflektioner.
- Dataskrift, Times Roman 12, 1½ radavstånd, 1500-2500 ord exklusive titelsida och referenslista.
- Ladda upp i Forum för Amningsobservation

Se även kriterier för amningsobservation som finns i länk utanför aktivitetsbeskrivningen

Denna uppgift kommer olika i tid beroende på hur din placering är förlagd. Efterhand som uppgifterna kommer in på Forum kommer lärare att ge återkoppling på uppgiften. Gör uppgiften under dina BB-veckor och lämna in den senast en vecka efter avslutad VFU-BB.