Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SBMS15 Förlossningsvård, postnatal & neonatal vård (VFU), 12 hp, hösten 2018
Bok: Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: lördag, 3 juni 2023, 02:47

Beskrivning

  

1. Aktivitetsbeskrivning VFU BB/ inkl.neonatalvård, 2,5 hp

Lärandemål

 •  beskriva och kritiskt reflektera över en amningsobservation.
 • självständigt ge amningsstöd samt identifiera och bedöma amningskomplikationer,
 • undervisa, uppmuntra till delaktighet och stödja föräldrar under normala förhållanden såväl som i krissituationer,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen.
 • tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner, kollegor och övrig personal,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt uppfatta sina egna begränsningar

Innehåll:

 • Råd och stöd i samband med amning
 • Amningsobservation
 • Tillmatning av det nyfödda barnet, när, var, hur och av vem?
 • Barnets utveckling och mognadsgrad
 • Akutbord för nyfödda barn, återupplivning och kuvösvård
 • Avvikelser efter förlossning
 • Vårdplanering, dokumentation, etik och genusperspektiv i samband med barnafödande


Läraktiviteter: sex dagars vfu på eftervårdsavdelning samt fältstudiedagar

Obligatoriska läraktiviteter: Fältstudie två dagar neonatalavdelning, inklusive intervju med förälder.

Examination:
- BB  -
Individuellt enligt fastställda kriterier (formulär) (VFU)
- Amningsobservation individuell skriftlig inlämningsuppgift.

2. Förberedelser

Egna mål: Du ska före din verksamhetsförlagda utbildning startar (vid samtliga placeringar) skriva ner dina egna mål. Detta gäller även för Ystadstudenter inför BB-veckorna även om BB/förlossning på ett sätt är samma avdelning. Du och din handledare ska i början av din vfu-placering  gå igenom dina mål ett s.k. målsamtal. Det är viktigt att du formulerar dina egna mål

Glöm ej:
Inspektera så mycket perineotomier och bristningar som möjligt, även om det inte är medicinskt nödvändigt. De flesta kvinnor har inget emot detta om du förklarar att du måste träna dig att bedöma. Tänk på att du i regel inte behöver vidröra för att kunna göra en bedömning. Träna att palpera uterus under puerperiet. Du kan be kvinnorna att få palpera uterus även om det inte är medicinskt påkallat i just det fallet. Det är mycket viktigt att veta hur något är när det är normalt för att kunna bedöma när det inte är normalt. För detta krävs mycket övning.

3. Amningsobservation

BB-uppgift - amningsobservation (färdigheter)
- Beskriv vad som ingår i en amningsobservation och varför. 

- Gör en amningsobservation och beskriv kortfattat kvinnans obstetriska anamnes och   eventuell tidigare amningserfarenhet. Beskriv det observerade, vad du bedömer, varför och vilka åtgärder som vidtogs.


- Referera i texten till kurslitteratur, minst en vetenskaplig artikel, eventuella PM
- Gör egna reflektioner.
- Dataskrift, Times Roman 12, 1½ radavstånd, 1500-2500 ord exklusive titelsida och referenslista.
- Ladda upp i Forum för Amningsobservation

Se även kriterier för amningsobservation som finns i länk utanför aktivitetsbeskrivningen

Denna uppgift kommer olika i tid beroende på hur din placering är förlagd. Efterhand som uppgifterna kommer in på Forum kommer lärare att ge återkoppling på uppgiften. Gör uppgiften under dina BB-veckor och lämna in den senast en vecka efter avslutad VFU-BB.


4. Neonatalvård

På neonatalavdelning, (två dagar) ska Du ta del av/delta i alla deras aktiviteter..

- träna dig i omhändertagandet av det sjuka barnet
- träna i att omhänderta asfyktiska barn och under handledning vidta adekvata åtgärder
- delta i undervisning, information samt vårdplanering som ges till föräldrarna under barnets
  sjukhusvistelse
- skaffa förståelse för föräldrarnas reaktioner i samband med vistelsen på
  neonatalavdelningen.

Du får du inte ha frånvaro utan att ta igen. Din handledare ska skriva under ett intyg, se kursens förstasida.

Inlämningsupgift, observation

Läraktiviteten har som syfte att ge kunskap om diagnoser, behandlingar/undersökningar och omvårdnad, samt hur barns och föräldrars behov inom neonatalvård tillfredsställs. Syftet är också att utveckla ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.

Du väljer, i samråd med din kliniska handledare, ett barn och dess föräldrar som du under ett par timmar observerar avseende medicinska- och omvårdnadsåtgärder. Efter genomförd observation skall du beskriva och reflektera över den.

I sammanställningen bör nedanstående ingå:

 • Barnets medicinska problem och de insatser samt omvårdnadsåtgärder som kan relateras till barnets behov under den tid som observationen gjordes
 • Hur barnets behov och familjens delaktighet kom till uttryck samt tillfredsställdes/inte tillfredsställdes
 • Etiskt förhållningssätt, bevarande av integritet, autonomi och värdighet för barnet och familjen 

Antalet ord ska vara 800-1500, exklusive titelsida och referenslista. Innehållsförteckning behövs inte. Anknyt och referera till kurslitteratur och eventuellt till annan litteratur. Din fördjupning ska även innehålla egna reflektioner. Ladda upp uppgiften i forum snarast efter dina fältstudier.

5. Bedömning och evaluering

Du ska fylla i egna mål före din placering och efter placeringen utvärdera hur du nått dina egna mål tillsammans med din handledare. Se intyg på kursens startsida.

Under dina eftervårdsveckor får du inte ha frånvaro utan att ta igen.

6. Examination

Examination sker genom
- godkänd uppgift amningsobservation
- godkänd i  VFU (inklusive neonataluppgift)

7. Kursbibliotek

Kurslitteratur
Studenten läser valda delar relevanta för den verksamhetsförlagda utbildningen
Se separat litteraturlista

Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer