Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SBMS15 Förlossningsvård, postnatal & neonatal vård (VFU), 12 hp, hösten 2018
Bok: Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: söndag, 4 juni 2023, 03:05

Beskrivning

...

1. Aktivitetsbeskrivning VFU, Förlossningsvård 7,0 hp

Lärandemål

 • observera, övervaka och handlägga den normala fysiologiska förlossningsprocessen,
 • bedöma behov av samt ge smärtlindring i samråd med kvinnan,
 • bedöma och tolka normal cardiotocografi (CTG) samt identifiera och förklara avvikande CTG,
 • bedöma och utföra lämpligt perinealskydd, bedöma vaginal- och perinealbristningar samt utföra perineotomi och suturering,
 • handlägga vanligt förekommande avvikelser vid förlossning och eftervårdstid, samt vidta adekvata åtgärder,
 • urskilja och bedöma normala såväl som akuta tillstånd, reaktioner hos foster och nyfödda barn samt påbörja adekvat behandling i akuta situationer,
 • prioritera och planera handläggandet av flera kvinnor under normalt förlossningsarbete och vid behov delegera,
 • undervisa, uppmuntra till delaktighet och stödja föräldrar under normala förhållanden såväl som i krissituationer,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen.
 • tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner, kollegor och övrig personal,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt uppfatta sina egna begränsningar

Innehåll

  • Vård i samband med födsel
  • Förlossningsställningar
  • Fosterövervakning (tratt, fosterljudsregistrering, cardiotocografi (CTG), pH, laktat)
  • Första amningen i samband med förlossning
  • Smärta och smärtlindring under förlossningsarbetet
  • Handläggande i samband med planerat och akut kejsarsnitt, vacuumextraktion,
  • tångförlossning, manuell placentalösning, sätesförlossning samt postpartumblödning
  • Vaginal- och perinealbristning, perineotomi, samt suturering efter förlossning
  • Perinealskydd
  • Nyfödda barns anpassning och omhändertagande i samband med födelsen
  • Tillmatning av det nyfödda barnet, när, var, hur och av vem?
  • Barnets utveckling och mognadsgrad
  • Akutbord för nyfödda barn, återupplivning och kuvösvård
  • Avvikelser under och efter förlossning
  • Postpartumsamtal
  • Vårdplanering, dokumentation, etik och genusperspektiv i samband med
  • barnafödande
  • Författningar och föreskrifter i förlossningsvården

  Läraktiviteter

vfu

Obligatoriska läraktiviteter:

Vägledning i yrkesrollen

Skriftliga dagliga reflektioner

Examination

  Individuell bedömning enligt fastställda kriterier (formulär) i VFU med muntlig genomgång


Tänk på vårdseminariedagen när du planerar ditt schema. Vårdseminariet ingår inte i dina verksamhetsförlagda utbildningsdagar utan ska tas av den 5:e dagen i veckan. 

2. Förberedelser

På förlossningsavdelning får du en eller två barnmorskor som egen/egna handledare. Du följer henne/dem under dina fem veckors verksamhetsförlagda utbildning. Detaljerat schema bestämmer du tillsammans med din/dina handledare.
Glöm ej:
- att kontinuerligt träna Dig att lyssna med tratt, dels på förlossningsintaget dels under aktivt förlossningsarbete, även under utdrivningsskedet. Detta kan Du träna även om CTG-registrering pågår.
- att göra yttre palpation ofta samt alltid före VU.
- öva Dig att bedöma värkstatus  (palpera buken).
- postpartumsamtal (minst 6) (se separat instruktion som ligger utanför aktivitetsbeskrivningen)

Egna mål: Du ska före din verksamhetsförlagda utbildning startar (vid samtliga placeringar) skriva ner dina egna mål.  Du och din handledare ska i början av din vfu-placering  gå igenom dina mål ett s.k. målsamtal. Det är viktigt att du formulerar dina egna mål.

Du ska under din sammanlagda tid på förlossningsavdelning (hela utbildningen) sträva efter, ha minst fem (5) förlossningar med upprätta förlossningsställningar (fyrfota, pall etc.)

Under din sammanlagda tid på förlossningsavdelningen (termin 2 + termin 3) ska du vara minst två veckor på natten ( 6 nätter) och högst 6 veckor (18 nätter). Detta innebär som regel högst 6 nätter/placering/kurs. Om en klinik frångår detta så ska de ta kontakt med utbildningen först. Tre nätter räknas som fyra arbetspass. Du måste lägga in helger i ditt schema. Två helger av fem är rimligt. Detta kan du diskutera med din vfu-enhet och det beror också på dina handledares schema.

3. Reflektionsberättelser

DAGLIG REFLEKTION

Under din verksamhetsförlagda utbildning på förlossningsavdelning ska du skriva en daglig kort beskrivning av situation med reflektion och självevaluering (dagboksanteckning).

Under din verksamhetsförlagda utbildning på förlossningsavdelning ska du ha minst 50 förlossningar samt ha passat minst 100 kvinnor. Gör en kortfattad beskrivning och reflektion varje dag över vad du specifikt har lärt dig i denna situation (inte en kortversion av journalanteckningar).

Har du endast ”passningar” ska du skriva en reflektion dagligen (kan innehålla reflektion över situationer med olika kvinnor/familjer). Har du mer än en förlossning samma dag ska du skriva motsvarande antal reflektioner.

Efter dina förlossningar ska du även försöka dokumentera postpartumsamtal.

Handledaren ska ge dig en skriftlig återkoppling på din reflektion. Du ska dessutom kontinuerligt diskutera och analysera genomfört arbete med din handledare

Reflektera över:
Vad hände? Vad tänkte du? Vad kände du? Vad kändes positivt? Vad kändes negativt? Vad lärde du dig? Kunde du gjort något annat? Om det händer igen, vad skulle du göra då? Vad undrar du över? (Reflektionsprocess enligt Gibbs, 1988)

 

4. Bedömning

BEDÖMNING

Före din vfu ska du skriva ner dina EGNA individuella mål på betygsunderlaget (alltså inte bara lärandemål från kursplanen). Du ska i slutet värdera hur du tycker att du uppnått dina mål.

Bedömningssamtal sker med dig och din/dina handledare dels i mitten av kursen och dels i slutet. Under mittsamtalet deltar även en lärare från utbildningen via adobe connect eller högtalartelefon. Se detaljer under länk Mittsamtal t.v. på sidan.  Studenten ansvarar för att kontakta lärare för att avtala tid. Tiden bör vara under din fjärde vecka på förlossningsavdelning. Vänd dig till samma lärare som var med vid ditt mittsamtal i kurs SBMS14. Mittsamtalet och slutbedömningen ska dokumenteras i samma betygsunderlag/dokument (se på kursens förstasida) där du vid kursens början skrev dina individuella mål.

Betygsunderlaget ska fyllas i av handledare  FÖRE mittsamtalet och slutsamtalet och ska då utgöra underlag för samtalen.

Vid eventuella problem förutsätts att både du och din handledare GENAST tar kontakt med kursansvarig och/eller den lärare som har ansvar för mittsamtalet (se dokument på kursens förstasida). Signaler om problem SKA uppmärksammas och diskuteras senast i samband med mittsamtalet. Observera att det formellt är utbildningens lärare som ansvarar för bedömningen och att handledarens bedömning är ett underlag.

Boka in en timma i mitten av den verksamhetsförlagda utbildningen (efter konfirmation av tiden med den lärare som ansvarar för mittsamtalet) och en timma sista veckan för samtalen. Betygsunderlaget ska lämnas till kursansvarig lärare.

Betyg ges efter varje kurs vilket innebär slutbedömning efter 5 veckors förlossningspraktik i kurs SBMR15. Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Använd kriterier för godkännande enligt kursplanens studiemål som hjälp. 

Vid underkänt resultat i verksamhetsförlagd utbildning, erbjuds möjlighet till en (1) omexamination (5 veckor).

Övrigt
Under den sammanlagda verksamhetsförlagda utbildningen (termin 2 och termin 3) på förlossningsavdelningen, ska du övervaka och handlägga c:a 100 kvinnor på förlossningsavdelning samt under handledning biträda vid hälften (50) av dessa för att erhålla utbildningsbevis. Du ska också (sträva efter) att ha minst 5 förlossningar med upprätta förlossningsställningar (ex. fyrfota, knästående eller pall).

Du ska handha  minst 3 sectio under din utbildning. Du ska vara förtrogen med både elektiva och akuta sectio.Högst 3 sectio får räknas in i de 50 förlossningarna.
5. Mittsamtal

Barnmorskeprogrammet, Lunds universitet. Studentgrupp vk-18, hösten 2018 och våren 2019 (kurs 14, 15 och 18).

 

Mittsamtal på förlossningsavdelningen via Adobe Connect eller högtalartelefon utifrån placeringar i kurs 14. Den lärare som har samtal i kurs 14 följer sedan studenten även i kurs 15 och kurs 18. Vid samtalen ska student, lärare från skolan och handledare diskutera måluppfyllelse utifrån de bedömningskriterier som finns i respektive kurs.

Har studenten två handledare är det bra om båda deltar. Detta är dock inget krav då det kan vara svårt att få ihop tiden. Det förutsätts då att handledarna har ”pratat ihop sig”. Handledare och student bör ha gått igenom bedömningsformuläret i förväg.

Läraren ansvarar för att uppkopplingen från skolan fungerar och studenten för att uppkopplingen från kliniken fungerar. Alternativt (ibland har tekniken satt hinder) kan samtalet föras via högtalartelefon.

 

Samtal kurs 14, kalendervecka 38 eller 39

Samtal kurs 15, när den enskilda studenten gjort ungefär hälften (den 3:e eller 4:e förlossningsveckan).

 

Varje student har ansvar för att avtala med ”sin” lärare.

Minst två möjliga tider bestäms med handledare FÖRSTA dagen i kursen. Det är studentens ansvar att därefter genast ta kontakt med sin lärare för att bestämma tid för samtalet.

 


6. Examination

Examination sker genom:
- genomförd verksamhetsförlagd utbildning och bedömning från din handledare på förlossningsavdelningen, enligt kursens studiemål och kriterier för verksamhetsförlagd utbildning. Kursansvarig examinator sätter det slutliga betyg.

7. Kursbibliotek

Se litteraturlista för kursen samt litteratur från kurs sbmr16.