Aktivitetsbeskrivning Stöd i föräldraskapet 0,5 hp

Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SBMR11 Kvinno- och mödrahälsovård (VFU), 6 hp, våren 2018
Bok: Aktivitetsbeskrivning Stöd i föräldraskapet 0,5 hp
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: lördag, 10 december 2022, 02:32

Beskrivning

...

1. Aktivitetsbeskrivning

Lärandemål = specifika kursmål för uppgiften

  • reflektera över och diskutera stöd i föräldraskap under graviditet,
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att uppfatta sina egna begränsningar.


Innehåll

  • Föräldrastöd individuellt och i grupp


Läraktiviteter

  • Individuella studier
  • Delta i föräldraförberedelse på barnmorskemottagning.
  • Grupparbete


Obligatorisk läraktivitet - ingen

  • Delta i föräldraförberedelse på barnmorskemottagning (minst två tillfälle med aktivt deltagande)

Examination

  • Seminarium, muntlig framställning individuellt och i grupp

2. Förberedelser

Läs instruktionerna för grupparbetet-examinationen och förbered dig individuellt genom att läsa relevant litteratur. Glöm ej den vetenskapliga artikeln.

Diskutera gärna uppgiften med din handledare på barnmorskemottagning.

3. Grupparbete - Examination 15/3 och 16/3

Grupparbete och examination

Seminarium:
15/3 Kl. 09-13: basgrupp 3 och 4  lokal   C 302   Lärare: Helena Nilsson

16/3 Kl. 09-13: basgrupp 1 och 2  lokal    C 302. Lärare: Eva Persson     

Under din verksamhetsförlagda utbildning ska du göra en seminarieuppgift som handlar om "stöd i föräldraskap". Samhällets instruktioner startade med SOU 1978:5 (föräldrautbildning) vilket senare har ersatts med SOU 1997:161, Stöd i föräldraskapet.

”Målsättning för MHV s föräldrastöd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet, samt förlossningsförberedelse både fysiskt och psykiskt” (SFOG, rapport 76).

 

Varje grupp får ett område att reflektera och diskutera över i ca 1 timme och 45 minuter (inklusive kaffe) samt förbereda redovisning/diskussion i helklass.

Varje grupp ska presentera minst en vetenskaplig artikel som berör föräldrastöd i graviditet och som passar till det område ni ska studera.

Reflekteras och diskuteras i alla basgrupper:                
 

Stöd i föräldraskap/föräldraförberedelse har varit/är mycket fokuserad på kvinnan och barnet samt den väntande förlossningen och inte på föräldraskapet och tiden efter förlossningen.  Hur kan vi ge föräldrarna realistiska förväntningar av första tidens föräldraskap?


Basgrupp 1 och 3

- Finns det evidens för att föräldraförberedelse har positiv effekt på förlossningsutfallet? Vad innebär egentligen föräldraförberedelse? Försök ge exempel.
- Vilka positiva effekter skulle föräldraförberedelse kunna ha (förutom på själva förlossningen) tror du?

- Barnmorskans roll

Basgrupp 2 och 4
- Vilka behov tror du att föräldrarna har och vad tror du att de vill veta? O
lika familjekonstellationer, olika social bakgrund, olika etnicitet. Genusperspektiv?

- Hur skulle du vilja ha en grupp sammansatt? Hur tillgodoser du allas behov i heterogena grupper? Fundera över ett tänkt upplägg av föräldraförberedelse. Motivera.

- Barnmorskans roll

Redovisningen ska vara en ca 20 min lång presentation av det aktuella området. Avsluta framträdandet med att föra en dialog med den andra gruppen (10 minuter).

För godkänt krävs aktivt deltagande under seminariet, beskrivning av relevant faktainnehåll, samband och sammanhang samt  egen reflektion. Pedagogiskt hjälpmedel ska användas. Se separat dokument "Bedömningkriterier" som ligger utanför Aktivitetsbeskrivningen.

Obs. Skriftlig inlämning av uppgiften enligt instruktion och diskussion med kursansvarig ska inlämnas om du inte har möjlighet att delta i seminariet. Den skriftliga uppgiften ska behandla samtliga punkter i instruktionen för seminariet.

4. Kursbibliotek

Kurslitteratur:

Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde: Kap.17.7 Att leda föräldragrupper ur ett föräldraperspektiv

Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv hälsa, rapport nr 76 (uppdaterad webbversion 2016) Kap 9 Föräldrastöd

Referenslitteratur:
Se de olika temana i kurs sbmt10. Speciellt temat om graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap.

Pålsson, P., Persson, E. K., Ekelin, M., Hallström, I. K., & Kvist, L. J. (2017). First-time fathers experiences of their prenatal preparation in relation to challenges met in the early parenthood period: Implications for early parenthood preparation. Midwifery50, 86-92.

Entsieh et al., 2016. First-time parents’ prenatal needs for early parenthood preparation-A systematic review and meta-synthesis of qualitative literature

http://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(16)30034-1/pdf

Barimani et al., 2018. Childbirth and parenting preparation in antenatal classes

http://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(17)30169-9/pdf

WHO, 2016.WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/

Vård efter förlossning: Rapport Socialstyrelsen 2017Dessutom finns det mycket att söka på nätet.

 

Länktips: