Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SBMR11 Kvinno- och mödrahälsovård (VFU), 6 hp, våren 2018
Bok: Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: lördag, 10 december 2022, 03:51

Beskrivning

...

1. Aktivitetsbeskrivning VFU

Lärandemål = specifika kursmål för temat

 • självständigt utföra gynekologisk undersökning, cellprovtagning, STI -provtagning (sexuellt överförbara sjukdomar)och graviditetstest,
 • identifiera behov, ge individuellt stöd och information i samband med samlevnadsfrågor, familjeplanering och antikonception, samt ge information i enlighet med Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets föreskrifter,
 • övervaka och handlägga den normala graviditeten samt identifiera hälsorisker och på ett pedagogiskt sätt ge hälsoundervisning till de blivande föräldrarna,
 • identifiera kvinnans behov, samt ge information och individuellt stöd i samband med inducerad abort,
 • visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga i den kliniska utbildningssituationen,
 • dokumentera enligt gällande författningar och föreskrifter,
 • främja kvinnans och hennes närståendes delaktighet i vård och beslutsfattande samt samarbeta och kommunicera med arbetsgruppen,
 • visa ett etiskt förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i mötet med kvinnan och hennes partner
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att uppfatta sina egna begränsningar

 

Innehåll

 • Gynekologisk undersökning, cellprovtagning, STI-provtagning, graviditetstest
 • Antikonceptionsrådgivning, metoder (hormonella, icke hormonella/grön antikonception)
 • Familjeplanering inkluderande inducerad abort
 • Förskrivningsrätt
 • Applicera antikonceptionsmedel
 • Normal graviditet och graviditetsövervakning, vård och behandling
 • Hälsoundervisning
 • Föräldrastöd individuellt och i grupp
 • Prenataldiagnostik
 • Efterkontroll under barnsängstiden
 • Sexualitet och samlevnad
 • Dokumentation inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
 • Författningar, föreskrifter och andra regler inom specialområdet

 

Läraktiviteter

 • Du får en egen handledare (barnmorska) på barnmorskemottagning som du följer under dina fyra veckors verksamhetsförlagda utbildning.

Obligatorisk läraktivitet

 • Aktivt deltagande i abortverksamhet (VFU).  Du ska under denna kurs vara en dag på abortmottagning. Till denna dag får du ta av dina BMM-dagar. Närvarointyg ska lämnas till kursansvarig lärare.
 • Vägledning i yrkesrollen (omvårdnadshandledning)

Examination:

 • Individuell enligt fastställda kriterier (formulär) med muntlig genomgång (VFU)

2. Förberedelser

Handledardag
Samtliga handledare och ansvariga barnmorskor för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på barnmorskemottagningarna är inbjudna till institutionen på handledardag 6/2. Förmiddagen (medan ni studenter har föreläsning) kommer att ägnas åt information om utbildningen och  kl. 14.00-15.00 ska ni ska träffa er/era personliga handledare och bl.a. diskutera schema. Om någon handledare inte har möjlighet att komma, ordnas kontakt via mail.

Egna mål
Utgå från kursmålen och skriv ner vilka egna personliga mål du har inför den verksamhetsförlagda utbildningen på betygsunderlaget. Använd dessa som underlag för samtal med din handledare när du startar din tid på barnmorskemottagningen (målsamtal). Diskutera då också med din handledare hur ni ska ha er fortsatta kommunikation.

Under din vfu ska du göra ett besök på abortmottagning, se egen rubrik under innehållsförteckningen.

ÖVRIGT
Tänk speciellt på att öva dig palpera yttre palpation samt lyssna med trästetoskop/tratt på de gravida kvinnor du möter. Under din verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning kan du efter ditt eget önskemål planera fältstudier/studiebesök, som får göras på självstudiedagen, på: 

- Ultraljuds – flödesmottagning                
- Gynekologisk avdelning
- Gynekologisk mottagning
- BB-avdelning  
- Förlossningsavdelning      
- Klimakteriemottagning
- Kuratorsavdelning   
- Operationsavdelning 

3. Bedömnings- och betygsunderlag

Se dokument på kursens förstasida

Underlag för förskrivningsrätt/checklista
Fyll i underlaget för förskrivningsrätt "checklistan" efterhand som du har genomfört de olika momenten. Markera för varje gång du gör ett moment. Du ska sätta en "pinne" (EJ X) varje gång du utför ett moment så att du, din handledare och vi på utbildningen kan göra oss en uppfattning om hur mycket och i vad du deltagit i. En rubrik heter "självständigt". Detta innebär att du ska kunna utföra uppgiften utan att behöva fråga eller ta hjälp. Givetvis kan du ändå ha din handledare närvarande. Det är din handledare som bestämmer hur mycket hen vill släppa dig.

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning ska underlaget lämnas till kursansvarig.Bedömningssamtal - betygsunderlag

Mittsamtal och slutsamtal

Bedömningssamtal sker i mitten samt sista veckan tillsammans med din handledare. I dokumentet "betygsunderlag" ska du och din handledare tillsammans bedöma hur du uppnått kursmålen. Din handledare ska också skriva fri text i slutet av dokumentet.

Du ska skriva ner din egen självbedömning av din verksamhetsförlagda utbildning på betygsunderlaget (bredvid rutan för dina egna mål som du redan har fyllt i). 

Boka in en timme i mitten av den verksamhetsförlagda  utbildningen och en timme sista veckan för samtalen. Betygsunderlaget ska lämnas till kursansvarig lärare. Vid eventuella problem förutsätts att både Du och Din handledare GENAST tar kontakt med utbildningen, kursansvarig lärare. 

4. Förskrivningsrätt för preventivmedel

Mål och kriterier för förskrivningsrätt i födelsekontrollerande syfte

Teori
Teoretisk utbildning sker dels i kurs  SBMT10 och dels i  kurs SBMS16. Specifik teoretisk tentamen sker i båda dessa kurser. 

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning inom antikonception, sker i  kurs SBMR11 (cirka 30 timmar) och kurs SBMS17 (MINST 30 timmar). Under den första terminen ska du under dina 30 timmar delta och sträva efter att, under handledning, praktiskt genomföra samtliga delar som ingår i preventivmedelsrådgivning.

I termin 3, ska du, under överinseende av erfaren barnmorska med förskrivningsrätt, under minst 30 timmar, ha genomgått adekvat verksamhetsförlagd utbildning i preventivmedelsrådgivning (SOSFS 1996:21). Du har här också två veckor på ungdomsmottagning att tillgå för att få ihop dina timmar. Vid behov får din handledare på barnmorskemottagningen samråda med barnmorskan på ungdomsmottagningen, detta gäller särskilt om UM kommer efter placeringen på BMM.

Examination - termin 3
För godkänt delmoment (familjeplanering och antikonception, 1,5 hp) ska studenten de sista 10 timmarna kunna arbeta självständigt (under övervakning av handledaren) med preventivmedelsrådgivning. Studenten bör ha satt in 4-6 spiraler på egen hand, vara väl förtrogen med gynekologisk palpation, vara väl förtrogen med riskbedömning samt ha god känsla för egna begränsningar. Möjlighet att träna på insättning av stavar ska också ha givits.  Student som ej uppfyller kriterierna för godkänd erbjuds en omprövning á 30 timmar.

Ansvarig för både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning och examination är leg. barnmorska, adjunkt/lektor, vid Institutionen för hälsovetenskaper, barnmorskeprogrammet, i samråd med den barnmorska som varit handledare i den  verksamhetsförlagda utbildningen. 

Övrigt
Student rekommenderas, vid behov, att praktisera 1 dag på gynekologisk mottagning (termin 1) och där träna gynekologisk palpation. Handledare på barnmorskemottagning ska om det behövs hjälpa studenten att etablera kontakt med den gynekologiska mottagningen. Detta för att klargöra för aktuell personal målet med dagen så att den blir meningsfull för studenten. Likaså har handledaren ansvar för att hjälpa studenten att planera för eventuell praktik på t ex annan barnmorskemottagning för att målet med 30 timmar ska kunna infrias (termin 3).

5. Examination VFU

Examination sker genom:
- godkänd verksamhetsförlagd utbildning utifrån bedömning från handledare på barnmorskemottagning, enligt kursens studiemål. Vid tveksamhet om godkännande deltar utbildningens lärare som har det slutliga ansvaret för examination.

6. Abortmottagning

Obligatorisk dag på abortmottagning
Du ska under denna kurs vara en dag på abortmottagning. På kursens förstasida finns information från respektive mottagning.
Till denna dag får du ta av dina BMM-dagar. Schema för detta kommer när ni fått er BMM-placering. Efter avslutad kurs lämnas närvarointyg till kursansvarig lärare (EP).

7. Kursbibliotek

Kurslitteratur: Se litteraturlista för kursen

Referenslitteratur: Se de olika temana i kurs SBMT10

8. Deltagande i föräldraförberedelse

Du ska under din tid på barnmorskemottagning delta aktivt i föräldraförberedelsegrupper eller motsvarande Beroende av hur dessa är organiserade på just din mottagning kan din insats se olika ut. I denna första placering på barnmorskemottagning bestämmer du tillsammans med din handledare hur aktiv du ska vara.