Kursbok

15. Vitala parametrar

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

 • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
 • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
 • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt
 • Kunna förklara normala variationer och avvikelser i kroppstemperatur, puls, andning och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln.


L
äraktiviteter

 • Individuella litteraturstudier
 • Föreläsningar
 • Obligatoriskt basgruppsarbete2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 4, 5, 6, 7, 8 och 14.

Edberg, A.-K. & Wijk, H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.


Föreläsningar

Cirkulationssystemet och respirationssystemet av Anita Ziegler.

Kapitlet/sidorna om temperaturregleringen läser du själv


3 Obligatorisk läraktivitet i grupp

Bygger på tidigare aktiviteter i kursen.

 • Arbeta kollaborativt i basgruppen i samband med framställningen av ert presentationsmaterial (se nedan). Varje basgrupp delar in sig i två undergrupper, där vardera ”undergrupp” tar hand om ett av de tilldelade områdena (se i dokumentet Gruppindelning).
 • Varje ”undergrupp” producerar en PowerPoint-presentation.
 • Ladda upp er presentation i anvisat forum på Moodle senast datum och tid för deadline.
 • Läs därefter samtliga åhörarkopior (tre stycken) som ska examineras vid samma datum och tid som ert eget arbete samt konstruera frågor baserade på de övriga gruppernas uppladdade arbeten. Dessa frågor ska lämnas (skriftligt) till examinerande lärare vid seminariet.
 • Genomför presentationen av ert tilldelade område under max 15 minuter. Under efterföljande frågestund (10 minuter) ska samtliga gruppmedlemmar kunna besvara samtliga frågor från auditoriet. Varje gruppmedlem ska besvara minst en fråga. Således krävs det att samtliga gruppmedlemar är pålästa och förberedda på hela gruppens arbete.
 • Det är den enskilde studentens insats som bedöms i samband med genomförandet av presentationen och vid den efterföljande frågestunden.
 • Samtliga ovanstående punkter ska vara uppfyllda för att du som student ska uppnå betyget godkänd4 Examinationer och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Vitala parametrar,1,5 hp och genomförs som en gruppaktivitet.

För godkänt av genomförd lärandesituation krävs att samtliga punkter i läraktiviteten är avhandlade på ett tydligt sätt, att gruppen håller avsatt tid, att frågor från auditoriet besvaras strukturerat och att alla i gruppen deltar aktivt i genomförandet.


Ett omexaminationstillfälle kommer att ges. Vid detta tillfälle ställer examinator frågor gällande samtliga vitala parametrar, som du som student ska svara på.

Dina svar kommer att bedömas enligt följande:

0 = Beskrivningen uteblir eller är i största delarna inkorrekt
1 = Beskrivningen är inte heltäckande och/eller till stora delar inkorrekt
2 = Beskrivningen är i stora delar heltäckande och korrekt
3 = Beskrivningen är uttömmande och helt korrekt

För godkänt krävs systematik samt korrekta medicinska termer och begrepp. För godkänt på muntlig individuell omexamination i grupp gäller 70% rätt.