Skriftlig reflektion VT22

Du ska skriva en reflektion om hur du tycker att din professionella utveckling har varit från termin 1-4 med utgångspunkt i dina studier och i din kontakt med vården genom VIL. Reflektionen ska täcka nedanstående frågor. Frågorna ska vara ett stöd för din reflektion men det är viktigt att du inte bara skriver en rapport utan att du försöker tänka efter orsaken till att du tänker som du gör och också hur det kan påverka dig i din framtida yrkesroll.  För att din reflektion ska bli godkänd, så måste du ha med samtliga av de första fyra punkterna. Den fjärde frågan är frivillig men du får gärna ta tillfället i akt att reflektera över obduktionstillfället om det har dykt upp tankar efter obduktionsåterkopplingen eller reflektioner som du upplever inte togs upp tillräckligt vid det tillfället.

  • Fundera över hur du såg på läkaryrket när du började på termin 1 – vad har förändrats efter de här fyra terminernas studier?
  • Fokusera sedan på de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som du anser att en läkare skall ha. Varför väljer du just dessa? Har du observerat någon utveckling hos dig själv i dessa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt under utbildningen?
  • Vilka är dina starka och svaga sidor – i förhållande till dina universitetsstudier och i förhållande till ditt framtida yrke?
  • Har du någon strategi för att åtgärda svagheterna? Kan du i sådana fall beskriva den?
  • Hur upplevde du obduktionstillfället? Ett professionellt förhållningssätt behöver också växla med ett personligt, både vid mötet med levande patienter och vid mötet med den avlidne. Känner du att dessa båda förhållningssätt fanns med och i så fall i vilken grad. Har du något som du vill prata om efter obduktionstillfället och som kan tas upp i samband med det enskilda portfoliosamtalet på termin 5?

För att klara den första punkten så kan du ta hjälp av den reflektion du skrev på termin 1. Om du inte har kvar din skriftliga rapport, eller om du inte skrev någon, får du börja med att försöka minnas vad du tänkte och tyckte vid det tillfället.

Din reflektion ska vara på 800-1000 ord.

Följ de allmänna instruktionerna för skriftliga uppgifter. Uppgiften kommer att skickas via Urkund för att kontrollera så att det inte förekommer plagiat. För regler gällade plagiering, var god se länk.

Din skriftliga reflektion kommer att bedömas även vad beträffar uppfyllande av formalia, dvs att du följer instruktionerna, så glöm inte att kontrollera detta!

Uppgiften betygsättes men det ges ingen specifik återkoppling denna termin, utan din text kommer att läsas innehållsmässigt av en portfoliobedömare under termin 5 då ni har ett enskilt portfoliosamtal. Förutom att ni kan kommentera vad ni har skrivit och ta upp frågor som uppstått efter att texten skrevs så får ni då också muntlig återkoppling.

Reflektionen syftar till att uppfylla följande kursmål:

-       uppträda respektfullt mot andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för och reflektera över sitt lärande och sin professionella utveckling samt göra en plan för sin fortsatta professionella utveckling,

-       reflektera över det etiska och professionella förhållningssättet vid möte med patienter i livets slutskede eller svår sjukdom samt vid hantering av kroppen efter döden